بررسی تطبیقی دیدگاه فخر رازی و علاّمه طباطبائی دربارة صفات خبری

دوره 2، شماره 2، فروردین 1394، صفحه 7-30

محمد باقر حجتی؛ حمیدرضا مناقبی


حقیقت تأویل در قرآن از منظر علاّمه طباطبائی(ره)

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 33-50

10.22054/tat.2014.1313

صالح حسن زاده؛ عبداله جعفری


بررسی شفاعت برزخی در قرآن، روایات و اندیشۀ تفسیری علامه طباطبائی(ره)

دوره 5، شماره 8، تیر 1397، صفحه 52-33

10.22054/tat.2020.47785.88

روح الله محمد علی نژاد عمران؛ کامران اویسی


واکاوی فلسفة حدود با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبائی

دوره 3، شماره 4، شهریور 1395، صفحه 47-68

10.22054/tat.2016.7954

حسین نمازی فر؛ سعید عباس‌زاده مهنه؛ امیر عزیزی


روابط خانوادگی از منظر تفسیر المیزان

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 51-70

10.22054/tat.2014.1315

مهدخت بروجردی علوی؛ عباس اشرفی؛ راضیه رزمیان


نحوست ایّام از منظر قرآن، روایات و عقل؛ با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبائی (ره)

دوره 3، شماره 5، اسفند 1395، صفحه 55-76

10.22054/tat.2017.8046

مرتضی سازجینی؛ حسین علوی مهر؛ محمد حسین شیر افکن


معاد جسمانی از دیدگاه علاّمه طباطبائی(ره)

دوره 2، شماره 2، فروردین 1394، صفحه 61-73

10.22054/tat.2015.1775

علی اله بداشتی؛ محمد رضا رضایی راد


اخلاق از منظر علامه طباطبائی(ره) و توماس آکویناس

دوره 5، شماره 9، مهر 1397، صفحه 73-96

10.22054/tat.2020.48690.93

محمد علی عاشوری کیسمی؛ مریم پرویزی


استاد مطهّری و ادراکات اعتباری علاّمه طباطبائی(ره)

دوره 2، شماره 2، فروردین 1394، صفحه 73-98

علی اصغر جعفری ولنی