تعداد مشاهده مقاله

86,857

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

33,266

نسبت مشاهده بر مقاله

1523.81

نسبت دریافت فایل بر مقاله

583.61

تعداد مقالات ارسال شده

108

تعداد مقالات رد شده

25

درصد عدم پذیرش

23

تعداد مقالات پذیرفته شده

56

درصد پذیرش

52

نویسندگان گرامی

بارگذاری چکیده انگلیسی مقاله الزامی است. مقالات بدون چکیده انگلیسی مطلقا بررسی نخواهند شد. شماره تماس:02148393717

شماره جاری: دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1397، صفحه 163-7