تعداد مشاهده مقاله

15,497

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

3,072

نسبت مشاهده بر مقاله

286.98

نسبت دریافت فایل بر مقاله

56.89

تعداد مقالات ارسال شده

119

تعداد مقالات رد شده

30

درصد عدم پذیرش

25

تعداد مقالات پذیرفته شده

56

درصد پذیرش

47

نویسندگان گرامی

بارگذاری چکیده انگلیسی مقاله الزامی است. مقالات بدون چکیده انگلیسی مطلقا بررسی نخواهند شد. شماره تماس:02148393717

شماره جاری: دوره 5، شماره 9، مهر 1397، صفحه 168-7