تعداد مشاهده مقاله

88,352

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

33,966

نسبت مشاهده بر مقاله

1550.04

نسبت دریافت فایل بر مقاله

595.89

تعداد مقالات ارسال شده

110

تعداد مقالات رد شده

26

درصد عدم پذیرش

24

تعداد مقالات پذیرفته شده

56

درصد پذیرش

51

نویسندگان گرامی

بارگذاری چکیده انگلیسی مقاله الزامی است. مقالات بدون چکیده انگلیسی مطلقا بررسی نخواهند شد. شماره تماس:02148393717

شماره جاری: دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1397، صفحه 168-7