تعداد مشاهده مقاله

16,115

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

3,176

نسبت مشاهده بر مقاله

298.43

نسبت دریافت فایل بر مقاله

58.81

تعداد مقالات ارسال شده

120

تعداد مقالات رد شده

31

درصد عدم پذیرش

26

تعداد مقالات پذیرفته شده

56

درصد پذیرش

47

نویسندگان گرامی

بارگذاری چکیده انگلیسی مقاله الزامی است. مقالات بدون چکیده انگلیسی مطلقا بررسی نخواهند شد. شماره تماس:02148393717

شماره جاری: دوره 5، شماره 9، مهر 1397، صفحه 168-7