تعداد مشاهده مقاله

100,822

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

38,829

نسبت مشاهده بر مقاله

1768.81

نسبت دریافت فایل بر مقاله

681.21

تعداد مقالات ارسال شده

113

تعداد مقالات رد شده

29

درصد عدم پذیرش

26

تعداد مقالات پذیرفته شده

56

درصد پذیرش

50

نویسندگان گرامی

بارگذاری چکیده انگلیسی مقاله الزامی است. مقالات بدون چکیده انگلیسی مطلقا بررسی نخواهند شد. شماره تماس:02148393717

شماره جاری: دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1397، صفحه 168-7