تعداد مشاهده مقاله

19,055

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

3,517

نسبت مشاهده بر مقاله

352.87

نسبت دریافت فایل بر مقاله

65.13

تعداد مقالات ارسال شده

125

تعداد مقالات رد شده

32

درصد عدم پذیرش

26

تعداد مقالات پذیرفته شده

56

درصد پذیرش

45

نویسندگان گرامی

بارگذاری چکیده انگلیسی مقاله الزامی است. مقالات بدون چکیده انگلیسی مطلقا بررسی نخواهند شد. شماره تماس:02148393717

شماره جاری: دوره 5، شماره 9، مهر 1397، صفحه 168-7