تعداد مشاهده مقاله

12,663

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

2,659

نسبت مشاهده بر مقاله

234.5

نسبت دریافت فایل بر مقاله

49.24

تعداد مقالات ارسال شده

117

تعداد مقالات رد شده

30

درصد عدم پذیرش

26

تعداد مقالات پذیرفته شده

56

درصد پذیرش

48

نویسندگان گرامی

بارگذاری چکیده انگلیسی مقاله الزامی است. مقالات بدون چکیده انگلیسی مطلقا بررسی نخواهند شد. شماره تماس:02148393717

شماره جاری: دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1397، صفحه 168-7