تعداد مشاهده مقاله

9,174

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

2,319

نسبت مشاهده بر مقاله

169.89

نسبت دریافت فایل بر مقاله

42.94

تعداد مقالات ارسال شده

115

تعداد مقالات رد شده

30

درصد عدم پذیرش

26

تعداد مقالات پذیرفته شده

56

درصد پذیرش

49

نویسندگان گرامی

بارگذاری چکیده انگلیسی مقاله الزامی است. مقالات بدون چکیده انگلیسی مطلقا بررسی نخواهند شد. شماره تماس:02148393717

شماره جاری: دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1397، صفحه 168-7