علاّمه طباطبائی(ره) و تفسیر البیان فی الموافقة بین الحدیث والقرآن

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

عالمان بزرگ در طول حیات علمی خود تألیفات گسترده‌ای دارند که یکی از راه‌های عمدة شناخت افکار آنها، مراجعه به این آثار است. در این باب، آثار اوّلیّة هر عالم می‌تواند کمک فراوانی به شناخت زیربنای فکری او نماید. علاّمه طباطبائی از جمله عالمان دینی است که در زمینه‌های مختلف دینی آثار فراوانی دارد. علاّمه در دهة چهارم حیات خود،تفسیری به نام«البیانفیالموافقةبینالحدیثوالقرآن»نگاشته‌اند. این اثر، تفسیری ترتیبی است که تا آیة 57 سورة یوسف را در بر می‌گیرد و نگارنده با روش توصیفی‌ـ تحلیلی به بررسی این تفسیر از جنبه‌های گوناگونی مانند زمان آغاز و اتمام نگارش، ساختار کلّی، منابع مورد استفاده، روش تفسیری پرداخته است. این تفسیر به صورت مختصر بر اساس روایات رسیده از معصومین(ع) در حدود 15 سال به نگارش درآمده است. عمده منبع نقل روایات البیان، کتب عیّاشی، قمی، کافیو آثار شیخ صدوق هستند که علاّمه با واسطه تفسیر صافی از این منابع نقل کرده است. البیان مشتمل بر روش‌های تفسیری قرآن به قرآن و ادبی نیز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Method of Allameh Tabatabai in al-Bayan fi al-Moafeghate Bain al-Hadithe va Al-Quran

نویسندگان [English]

  • Nosrat Nilsaz
  • Saeed Jalilian
چکیده [English]

Allameh Tabataba’i in the fourth decade of his life wrote a commentary called al-Bayan fi al-Moafeghate Bain al-Hadithe va Al-Quran. This work, covers the till verse 57 of Surah Yusuf's interpretation.Al-Bayan is Allameh’s first attempt to enter the realm of the interpretation of the word of God. It includes the first signs and symptoms of serious reflection on the Qur'an through which one can find the Allameh’s way in interpreting Quran. To this aim, this article using analytical methods accentuates Tabataba’i interpretive method. Finally, despite the visibility of using other methods such as narrative interpretation, he has benefited from other methods like Al Quran, literary, and intellectual.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seyyed Mohammad Hossein Tabatabāi'
  • Al-Bayan fi al-Moafeghate Bain al-Hadithe va Al-Quran
  • Narrative Interpretation
  • Interpretation of the Quran
  • Literary interpretation
  • Rational interpretation