نحوست ایّام از منظر قرآن، روایات و عقل؛ با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبائی (ره)

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم ایران

2 دانشیار تفسیر و علوم قرآن جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران

3 دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم، ایران

چکیده

در برخی از آیات قرآن و روایات معصومان(ع) به مسئلۀ نحوست ایام اشاره شده است. در میان مفسران، دربارۀ ذاتی و یا غیر ذاتی بودن نحوست ایام اختلاف وجود دارد. در پژوهش حاضر به بررسی این مسئله در قرآن و روایات معصومان به روش توصیفی- تحلیلی با تکیه بر آراء علامه طباطبائی (ره) در تفسیر المیزان پرداخته شده است. حاصل پژوهش آنکه نحوست مطرح شده در قرآن، مربوط به وقایع اتفاق افتاده برای قوم عاد است که بسیار شدید و سخت بوده است و امکان دارد که منظور از «یوم نحس» روز بسیار سرد باشد. از نظر عقلی نیز راهی برای اثبات نحوست ایام وجود ندارد. در روایات معصومان(ع) به نحوست ایام اشاره شده است و البته راه دفع این نحوست، همچون صدقه دادن، صیام، خواندن آیه الکرسی و پذیرش ولایت ائمه، بیان شده است و ملاک در نحوست ایام نحس، صرفاً تفال زدن خود مردم است. در نهایت، معنای برداشت شده در پژوهش از نحوست، با معنای رایج در بین مردم که منظور از نحوست ایام را حالتی که مانع از انجام فعل و یا اعمال را فاقد برکت می‌کند، مطابقت ندارد و منظور از نحوست، وقوع حوادث ناگوار در روز است که نسبی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Unlucky days from the perspective of Quran, Islamic narrations and wisdom; based on Allame Tabatabai’s point of view Struck during the Qur'an, the traditions and wisdom (based on the ideas of Allameh Tabatabai in Al-Mizan)

نویسندگان [English]

  • Morteza Sazjini 1
  • Hossein Alavimehr 2
  • Mohammad Hossein Shirafkan 3
1 Phd Candidate in Comparative Interpretation, Quranic Science and Maaref University, Qom, Iran.
2 Associate Professor of Interpretation and Quranic Science, University of Jame-a tol Mostafa, Qom, Iran
3 PhD Candidate in Comparative Interpretation, Quranic Science and Maaref University, Qom, Iran
چکیده [English]

The issuecof unlucky days is mentioned in some verses of Quran and Islamic narrations of Imams. There are disagreements among commentators on wether the issue is intrinsic or not. In the current study, we are surveying   it in Quran and Imams’ sayings using Analytical descriptive method according to Allameh Tabatabai’s view in Al-Mizan. The findings of this research is that the unluckiness mentioned in Quran, is about events that have happened for Aad's people that they were very hard and severe. And probably Quran by “unlucky day” means ‘a very cold and frigid day’. Rationally there’s no way to prove this case as well. In the narrations of Imams’ this unluckiness is mentioned, and of course based on their sayings, ways to repel this issue are almsgiving, fasting, reading Ayat Al-Kurisi and Adoption of Imam's Provincial. Eventually the meaning of the unluckiness harvested in the research, is different from the meaning that is popular among people (that some acts are forbidden or remove the blessing of deeds). And what is meant by unluckiness is occurrence of bad events in the day and is quite relative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • days
  • deceit
  • unfortunate events