بررسی تطبیقی پاسخ‌های علاّمه طباطبائی، فخر رازی و زمخشری به شبهات انکار معاد جسمانی

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مسئلة معاد جسمانی از موضوعات پردامنه‌ای است که از سوی فلاسفه و حکمای بسیار و از جانب فِرَق مختلف کلامی مطرح شده است. اگرچه پرسش اصلی این مسئله، روحانی یا جسمانی و یا روحانی‌ـ جسمانی بودن معاد است، امّا در این جستار، در پی تبیین شبهات موجود در این زمینه و پاسخگویی به آنها از سوی سه مفسّر با سه مشرب کلامی شیعه، اشاعره و معتزله، یعنی علاّمه طباطبائی، فخر رازی و زمخشری هستیم. لذا این پژوهش می‌خواهد تفاوت این سه مذهب را با رویکردی تفسیری در باب معاد جسمانی، در عین پاسخ به شبهات نشان دهد، گرچه برخی پاسخ‌های مطرح شده از سوی فخر رازی و نیز زمخشری، برآمده از چند دیدگاه کلامی است، لیکن از جانب علاّمه طباطبائی، ما از ابتدا تا انتها با پاسخ‌هایی معقول و برآمده از یک اصل روبه‌رو هستیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative analysis of Responses to the Question of the Resurrection of Allameh Tabatabāi' and Fakhr-e Razi and Zmkhshry

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ali Heydari
  • Fatemeh Alboghbish
چکیده [English]

The bodily resurrection is a broad issue being targeted by many philosophers and scholars in different sects. Though the basic question in this realm is the bodily, spiritual, or bodily-spiritual nature of resurrection, we in the current study are going to explain the doubts in this regard and respond to them by three interpreters and three theological dispositions namely Shiite, Ash'arites and Mu'tazila, i.e. Allameh Tabataba’i, Fkhr-e Razy and are Zamkhshry. Thus, this study will examine three religion’s approach in dealing with bodily resurrection to respond the due doubts. Though some of the responses made by Fakhr-e Razi and Zamkhshry are derived from a theological perspective, we faced a fixed and logical response on behalf of Allameh Tabataba’i.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bodily Resurrection
  • Restoring destroyed
  • AKEL and Edible
  • Allameh Tabataba’i
  • Fakhr-e Razi
  • Zamkhshry