اخلاق از منظر علامه طباطبائی(ره) و توماس آکویناس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه هنر دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری فلسفه تطبیقی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

اخلاق از دیرباز یکی از دغدغه‏های اصلی بشر بوده است. در پژوهش حاضر اخلاق از منظر علامه طباطبائی و توماس آکویناس بررسی شده است. با بررسی تطبیقی آراء علامه طباطبائی و توماس آکویناس شاهد مشابهت‌ها و مفارقت‌های بسیاری خواهیم بود. آکویناس از الهیات و رویکرد عقلی بهره می‌برد. علامه اخلاق را از جنس حکمت عملی می‌داند. ایشان در قالب پنج صورت به بررسی اخلاق پرداخته و تبیین می‌کند: اخلاق فضیلت‌گرایانه (مختص انسان و موجودات صاحب نفس)، اخلاق پیامدگرایانه (قراردادی)، اخلاق وظیفه‌گرایانه، اخلاق دینی (ادیان گذشته) و اخلاق قرآنی (هدف از این اخلاق نه رسیدن به سعادت و خوشبختی اخروی بلکه ذات الهی است). در رویکرد آکویناس اخلاق شرط لازم رسیدن به بالاترین درجه سعادت (مشاهده رودررو ذات الهی) می‌داند و شرط کافی آن فیض الهی و در جهان آخرت قابل دسترسی است. اخلاقی قرآنی علامه طباطبائی، نزدیکی‌ها و تفاوت‌هایی با مشاهده رودررو ذات الهی از منظر توماس آکویناس دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ethics from the Viewpoint of Allameh Tabataba'i and Thomas Aquinas

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Ashori kisomi 1
  • Maryam parvizi 2
1 PhD Candidate of Philosophy of Art, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 PhD Candidate of Comparative Philosophy, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Ethics has long been a major human concern. In the present study, ethics has been studied from the perspective of Allameh Tabataba'i and Thomas Aquinas. By comparing the views of the philosopher and theologian Allameh Tabataba'i and the Christian philosopher and theologian Thomas Aquinas, we will see many similarities and differences. In Thomas Aquinas' view, although theology has a special place, it also uses a rational approach. Allameh Tabataba'i considers Ethics as a matter of practical wisdom. He examines and explains ethics in the form of five forms. The first type is called virtuous Ethics, which is specific to human beings and self-possessed beings. This ethic seeks to determine the characteristics of a good human being. The second type of ethics is called consequentialism, which is the construction of man and contract. In the third type, they call it conscientious ethics. This Ethics is part of the plan of life and is the duty of the person who is related to himself, God, and others. It is the fourth model of religious ethics related to past religions. It is the fifth type of Qur'anic ethics. In this Ethics, the purpose of this Ethics is not to achieve happiness and happiness in the hereafter, but the divine essence. In the Aquinas approach, ethics is a prerequisite for achieving the highest degree of happiness; That is, observation is before God, but it is a sufficient condition beyond Ethics and requires divine grace. This divine grace is not given to everyone and is available in the Hereafter. The fifth Ethic model proposed by Allameh Tabataba'i has similarities and differences with the view of facing the divine essence from the perspective of Thomas Aquinas..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • Allameh Tabataba'i
  • Thomas Aquinas
  • Qur'anic Ethics
  • Christian Ethics