اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد شعبانپور

کلام اسلامی استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

mohammadshabanpourgmail.com

سردبیر

صالح حسن زاده

فلسفه دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

sa.hasanzadehyahoo.com

مدیر داخلی

طیبه کبیری

اخلاق اسلامی کارشناسی ارشد

andisheh1allamehgmail.com
88683705
0000-0002-7304-4819

اعضای هیات تحریریه

منصور پهلوان

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه تهران

pahlevanut.ac.ir

محمدکاظم شاکر

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه قم

shakergmail.com

عباسعلی وفایی

ادبیات فارسی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

a_a_vafaieyahoo.com

مهدی ایزدی

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

izadigmail.com

صالح حسن زاده

فلسفه دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

sa.hasanzadehyahoo.com

جعفر نکونام

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه قم

jnekoonamgmail.com

احمدعلی‌حیدری

فلسفه دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

aah1342yahoo.de

محمود کریمی

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

karimiiisu.ac.ir

محمدجواد جاوید

حقوق عمومی دانشیار دانشگاه تهران

univiranyahoo.com

‌سید خلیل‌باستان

ادبیات عرب دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

seyedkhalilnotmail.com

عباس اشرفی

علوم قرآن و حدیث استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

ashrafiatu.ac.ir

محمد شعبانپور

کلام اسلامی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

andisheh1allamehgmail.com

ویراستار انگلیسی

محمد علی عاشوری کیسمی

فلسفه دانشجوی دکتری فلسفه هنردانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

ashori_matu.ac.ir

ویراستار

رقیه کاردل ایلواری

زبان و ادبیات فارسی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

lateletkayahoo.com

صفحه آرا

سمیه سادات باقری

ریاضیات کارشناسی ریاضیات

tahooraderakhshangmail.com