کلیدواژه‌ها = تفسیر المیزان
معانی تقدیم وتاخیر ساختارهای متشابه قرآن با تکیه بر تفاسیر مجمع البیان، المیزان ونمونه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.22054/tat.2021.12917

مصیب مرزبانی؛ مجمد نبی احمدی؛ رضا امانی


گرایش اجتماعی در المیزان فی تفسیر القرآن

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 131-145

فاطمه حسینی میرصفی