معانی تقدیم و تأخیر ساختارهای متشابه قرآن با تکیه بر تفاسیر مجمع‌البیان، المیزان و نمونه

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 دانشگاه رازی

2 دانشگاه علوم و معارف قران کریم

3 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

چکیده

در قرآن کریم آیاتی با ساختار مشابه وجود دارد که در این آیات، گاهی اسلوب تقدیم و تأخیر به کار رفته است و بی‌شک این اسلوب‌ها، حامل غرض خاصّی می‌باشند. با دقّت و بررسی تفاسیر مجمع‌البیان، المیزان و نمونه، متوجّه این مهم می‌شویم که عملکرد آنها در برخورد با این دسته از آیات، متفاوت بوده است. بازتاب تفسیر المیزان در پاسخگویی به تقدیم و تأخیر آیات متشابه لفظی، از تفاسیر دیگر بهتر است و پس از آن، عملکرد تفسیر نمونه در مرتبة بعد از المیزان قرار می‌گیرد. امّا صاحب تفسیر مجمع‌البیان در این موضوع، رویکرد و تلاش خاصّی انجام نداده است و تنها در مواردی به تشابه میان آیات اشاره کرده است. در این جستار که به روش توصیفی‌ـ تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای انجام گرفته، ضمن آنکه نپرداختن تفسیر مجمع‌البیان به دلایل اسلوب تقدیم و تأخیر در آیات متشابه لفظی را نقص به حساب می‌آورد، سعی دارد که با بررسی و نقد تفاسیر نامبرده و برخی تفاسیر دیگر در مسئلة تقدیم و تأخیر آیات متشابه لفظی اثبات نماید که تک‌تک آیات متشابه لفظی قرآن کریم، به‌ویژه آیاتی که تقدیم و تأخیر در آنان به وقوع پیوسته، دلیل و حکمت منحصر به فردی دارند که تفسیر یکسانی ندارند؛ زیرا در قرآن کریم، تکرار عبثی که منتهی به تفنّن و سرگرمی باشد، وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dedicated and Delay Means Relying on the Interpretation of the Koran similar Structures Majma ol Bayan, Al-Mizan, Namone

نویسندگان [English]

  • Mohammad Nabi Ahmadi 1
  • reza amani 2
  • Masayyeb Marzbani 3
چکیده [English]

There are verses in the Holy Quran with similar structure in which chronological style is employed carrying a special aim. By take a precise look at Majma ol Bayan, Al mizan and Namone, this issue will be clear that they have different views in dealing with such verses. Al mizan interpretation has a better approach in responding to such verses. Namone wins the second while it was seen no special attempt on behalf of Majma ol Bayan in tgis regard in the way that it just relies on examining the similarity of these verses. The present study which is a descriptive and analytical one, while criticizing this weakness of Majma ol Bayan, proves that all verses descended in chronological manner has their own unique reason and logic in the way that not all can be interpreted in the same way due to the lack of any repetition in Quran which result in fun and entertainment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • Verbal similarity
  • Dedicated and Delay
  • Interpretation Majma ol-Bayan
  • al-Mizan
  • Namone