معانی تقدیم وتاخیر ساختارهای متشابه قرآن با تکیه بر تفاسیر مجمع البیان، المیزان ونمونه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 غضو هیئت علمی دانشگاه رازی

3 استادیار دانشگاه علوم و معارف تهران

چکیده

در قرآن کریم آیاتی با ساختار مشابه وجود داردکه در این آیات گاهی اسلوب تقدیم و تأخیر به کار رفته‌ است و بی‌شک این اسالیب، حامل غرض خاصی می‌باشند. با دقت و بررسی تفاسیر مجمع البیان، المیزان و نمونه متوجه این مهم می‌شویم که عملکرد آنان در برخورد با این دسته از آیات متفاوت بوده است. بازتاب تفسیر المیزان در پاسخگویی به تقدیم و تأخیر آیات متشابه لفظی از تفاسیر دیگر بهتر بوده و سپس عملکرد تفسیر نمونه در مرتبه‌ی بعد از المیزان قرار می‌گیرد. اما صاحب تفسیر مجمع البیان در این موضوع رویکرد وتلاش خاصی انجام نداده و تنها در مواردی اشاره به تشابه میان آیات نموده است.
در نوشتار حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای انجام گرفته، ضمن آن‌که عدم پرداختن تفسیر مجمع البیان به دلایل اسلوب تقدیم و تأخیر در آیات متشابه لفظی را نقص به حساب می‌آورد؛ سعی برآن شده که با بررسی و نقد تفاسیر نام برده و برخی تفاسیر دیگر در مسأله تقدیم و تأخیر آیات متشابه لفظی، اثبات نماییم که تک تک آیات متشابه لفظی قرآن کریم و خاصه آیاتی که تقدیم و تأخیر در آنان به وقوع پیوسته، دارای دلیل و حکمت منحصر به فردی هستند که تفسیر یکسان ندارند زیرا در قرآن کریم تکرار عبثی که منتهی به تفنن و سرگرمی باشد وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dedicated and delay means relying on the interpretation of the Koran similar structures Majma ol Bayan, Al mizan, namone

چکیده [English]

There are verses in the Holy Quran with similar structure and delay the work presented in these verses sometimes style and the Ways, a special purpose vehicle an important loss. With precision and commentaries of the Majma ol Bayan Al mizan and namone. notice Al mizan important that their performance in dealing with these verses is different. Al interpretation reflected in the response to the offer and delay the signs of similar verbal interpretations better and then the sample is interpreted in the namone after Al Al mizan. But interpretation Majma ol Bayan special efforts done in this approach and only in cases of similarity between the signs has pointed out. The present study was performed with descriptive and analytical method and tool library, while Majma ol Bayan interpretation of addressing the reasons for the delay in the presentation and style of allegorical verses have delivered the literal account deficit, which examines and reviews do not have the same interpretation as in the Holy Quran vain repetition that leads to the entertainment there.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • verbal similarity
  • dedicated and delay
  • interpretation Majma ol Bayan
  • Al mizan
  • namone