کلیدواژه‌ها = علاّمه طباطبائی
تعداد مقالات: 8
2. علاّمه طباطبائی: معرفت‌شناسی مبناگرا

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1394، صفحه 85-98

یحیی صولتی


3. انتساب هدایت و اضلال به خدا در قرآن از دیدگاه علاّمه طباطبائی و فخر رازی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1394، صفحه 99-120

محمد شعبانپور؛ طیبه یزدان مدد


4. بررسی تفسیر ابعاد دعا در المیزان

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1394، صفحه 121-138

حمیدرضا خادمی؛ هادی طباطبایی


5. بررسی تطبیقی دیدگاه فخر رازی و علاّمه طباطبائی دربارة صفات خبری

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 7-30

محمد باقر حجتی؛ حمیدرضا مناقبی


6. تحلیل تطبیقی دیدگاه علاّمه طباطبائی و فخر رازی دربارة تکلّم الهی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 31-60

عبداله نصری؛ معصومه مرزبان


8. سُنَن اجتماعی در قرآن از منظر علاّمه طباطبائی و سیّد قطب

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 117-148

جمال فرزند وحی؛ حامد غلامی؛ عباس محمدی