بررسی تفسیر ابعاد دعا در المیزان

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 استادیار مرکز تحقیق و توسعة علوم انسانی

2 دانشگاه علاّمه طباطبائی

چکیده

دعا یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم دینی است. رابطة انسان با خداوند در قالب مفهوم دعا نظام یافته است. بسیاری از فیلسوفان و بزرگان دینی کوشیده‌اند تا این مفهوم را به‌نیکی ترسیم کنند و از زوایای مختلف آن پرده بردارند. علاّمه طباطبائی نیز در تفسیر المیزان، به این موضوع نظر کرده است. وی با واکاوی دقیقی در موضوع دعا، گره‌های بسیاری را از این مفهوم گشوده است. نگاه وی به مسئلة دعا، به گونه‌ای دقیق و به شیوه‌ای گام‌به‌گام ترسیم شده است تا مخاطب به زوایای مختلف این مفهوم آگاهی یابد. وی با پاسخگویی به بسیاری از پرسش‌های مقدّر در باب دعا، شیوه‌ای را نشان می‌دهد که هر پرسشی می‌تواند در آن به پاسخ مطلوب خود دست یابد. این مقاله شیوه‌ای را که علاّمه طباطبائی در تفسیر المیزان برگزیده به همراه مفهوم دعا ترسیم کرده است و آنها مورد بررسی قرار خواهد داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Systamatic Prayer in Al-Mizan Interpretation

نویسندگان [English]

  • hamidreza khademi 1
  • hadi tabatabai 2
چکیده [English]

Prayer is one of the key religious concepts. The relationship between man and God is framed in form of prayer. Many philosophers and religious leaders have tried to best depict the concept from different angles. Allameh Tabataba’i also in his Al-Mizan interpretation has accentuated this issue. By precise investigation on the prayer, he has opened many avenues in this realm. His view about prayer is depicted in a precise and step by step manner so that the audience will be familiar with this concept. By answering many questions in this territory, he shows a way that every question can be responded. This article will highlight the way that Allameh Tabataba’i has depicted in Al-Mizan interpretation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allameh Tabatabai
  • Prayer
  • Al-Mizan Interpretation
  • Quran
  • Answers of prayer