دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-162 
3. واکاوی فلسفة حدود با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبائی

صفحه 47-68

10.22054/tat.2016.7954

حسین نمازی فر؛ سعید عباس‌زاده مهنه؛ امیر عزیزی