تعداد مشاهده مقاله

81,783

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

31,015

نسبت مشاهده بر مقاله

1434.79

نسبت دریافت فایل بر مقاله

544.12

تعداد مقالات ارسال شده

102

تعداد مقالات رد شده

24

درصد عدم پذیرش

24

تعداد مقالات پذیرفته شده

56

درصد پذیرش

55

نویسندگان گرامی

بارگذاری چکیده انگلیسی مقاله الزامی است. مقالات بدون چکیده انگلیسی مطلقا بررسی نخواهند شد. شماره تماس:02148393717

شماره جاری: دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1396