تعداد مشاهده مقاله

83,495

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

31,844

نسبت مشاهده بر مقاله

1464.82

نسبت دریافت فایل بر مقاله

558.67

تعداد مقالات ارسال شده

103

تعداد مقالات رد شده

24

درصد عدم پذیرش

23

تعداد مقالات پذیرفته شده

56

درصد پذیرش

54

نویسندگان گرامی

بارگذاری چکیده انگلیسی مقاله الزامی است. مقالات بدون چکیده انگلیسی مطلقا بررسی نخواهند شد. شماره تماس:02148393717

شماره جاری: دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1397، صفحه 163-7