تعداد مشاهده مقاله

79,741

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

30,293

نسبت مشاهده بر مقاله

1449.84

نسبت دریافت فایل بر مقاله

550.78

تعداد مقالات ارسال شده

99

تعداد مقالات رد شده

24

درصد عدم پذیرش

24

تعداد مقالات پذیرفته شده

54

درصد پذیرش

55

نویسندگان گرامی

بارگذاری چکیده انگلیسی مقاله الزامی است. مقالات بدون چکیده انگلیسی مطلقا بررسی نخواهند شد. شماره تماس:02148393717

شماره جاری: دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1396