دیدگاه متفاوت علامه طباطبائی(ره) در تحلیل ورود همگانی به جهنم و تعارض آن با رحمت عام الهی

نویسندگان

1 دانشیار معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

در آیة 71 سورة مریم آمده است: «هیچ کسی از شما نیست مگر وارد جهنم می‌شود که بر پروردگارت حتمی و مقرر است». به سبب ظهور این آیه در دخول مؤمنان به جهنم و ناسازگاری آن با رحمت عام الهی در دیگر ادلّه، آن را در زمرة آیات مشکل قرار داده‌اند. بنابراین، برای رفع شبهة تعارض آن با آیات و ادلة دیگر، تفسیری متقن و متین می‌طلبد. علی‌رغم قول مشهور که ورود را به معنای دخول تعریف می‌کنند و گریزی از توجیه تعارض رحمت و نقمت برای مؤمنان ندارند که آنان را در تفسیر آیه دچار مشکل می‌کند، علامه طباطبائی تفسیری خلاف مشهور دارند. مقالة حاضر، دیدگاه علامه طباطبائی را به دلیل دقت و اهمیت آن و قوّت ادله در مخالفت با قول مشهور بررسی نموده‌است و از ادلة قرآنی ـ که روش تفسیری ایشان است ـ استدلال به معنای قرب و اشراف در معنای ورود می‌کند. همچنین، از دلایل ادبی، به‌ویژه لغت و روایات نیز بهره گرفته است. علامه در راستای تثبیت دیدگاه خود، به نقد دیدگاه‌های دیگر هم پرداخته‌است که ادلة قرآنیدیدگاه‌های دیگر را با همین روش نمی‌پذیرد و ادلة روایی آنان را از ناحیة سند یا دلالت، مخدوش می‌داند و تفسیر ایشان موافق با حکمت تحذیری آیه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Attributing Guidence and Misguidence to God in Holy Qur’an from Allameh Tabataba'i and Fakhr-e-Razi Perspective

نویسندگان [English]

  • saleh hasanzadeh 1
  • ali pirhadi 2
  • Maryam Rastgar 3
1 Associate Professor of Islamic Theology, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran;
2 Ph.D. Student of Islamic Theology Teaching, Allameh Tabataba'i University, Tehran
3 Ph.D. Student of Islamic Theology Teaching, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

Seventy-first verse of Surah Maryam: "And it Mnkm Ella arrivals Mqzya Kahn Ali Rbk sure, no one to Hell unless you are certain that your Lord and regulations." The advent of the entry into believers to hell, as put verses problem because the faithful enter into hell, is incompatible with the general mercy of God in other arguments, so as to disabuse its conflict with signs and other evidence, the interpretation requires strong and graceful.Despite the celebrity, that entry defines the means of entry and escape from conflict to justify mercy and not a curse for the believers that they will have difficulty in interpreting the verse, Allameh Tabataba’i (RA) have a contrary interpretation; he's entry means esteem and nobility define, and therefore, this interpretation does not conflict justify the trouble and, according to this interpretation, the conflict, negative to the profit issue. Especially Spanish literary reasons and traditions is also used. He (RA) to establish their views, to criticize another's views that the Qur’anic evidence does not accept other views using the same procedures and evidence of their validity from the area or the reference document, distorted knows. He accuracy (RA) in the verse is commendable and their interpretation agrees with the wisdom deter verse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Signs of trouble
  • Surah Maryam
  • the Faithful
  • to hell
  • Allameh Tabatabai (ra)
  • Tafseer
  • Qur'an