چرایی تفاوت آیات تحدی از دیدگاه علامه طباطبائی در المیزان

نویسندگان

1 دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

قرآن در آیاتی چند به همانندآوری ـ مانند خودـ تحدی می‌نماید؛ گاهی به سوره‌ای، زمانی به دو سوره و در نهایت، به مانندسازی با قرآن تحدی شده‌است. مفسران از دیرباز به این نکته توجه داشته‌اند و این چرایی چنان سؤالی در پیش روی آن‌ها خود نمایی کرده‌است. برخی بر این پندارند که آیات، مراحل تحدی را بیان می‌کند و گروهی تلاش می‌کنند بین محتوای سوره و نوع تحدی ارتباط برقرار سازند و دسته‌ای غرض خاصی برای آن متصور هستند. مقالة حاضر به روش توصیفی‌ـ تحلیلی با رویکرد قرآنی، آیات تحدی را از دیدگاه علامه طباطبائی در تفسیر گرانسنگ المیزان بررسی می‌کند و چنین نتیجه می‌گیرد که بیان تحدی درآیات مختلف قرآن به صورت مطلق است و مشتمل بر «اغراض خاصی» می‌باشد. تحدی در آیة 88 سورة اسراء، تحدی به تمام اغراض قرآن می‌باشد و غرض اساسی کلّ کتاب آسمانی این است که احتیاج‌های مردم را تا روز قیامت در بر دارد. تحدی در آیة 28 سورة یونس، تحدی به یک غرض تامّ و جامع است. بر این اساس، دیدگاه علامه را در بحث تحدی می‌توان مبتنی بر «غرض خاص» استوار دانست که نشأت‌گرفته از مبنای ایشان در بحث علت تسمیة «سوره» می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Uneven Verses Ijaz Allameh Tabataba’i in Al-Mizan

نویسندگان [English]

  • Hossein Khakpur 1
  • Fatemeh Esnaashari 2
1 Associate Professor of Qur’an and Hadith Sciences, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
2 M.A. Student of Qur’an and Hadith Sciences, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

In the interpretational and Qur’anic sciences books, for the miracle of Qur’an it is tallced about thdyGod inrites all polytheits and obstinate to bring a similar in order to prove their disability to them. And in this subject, it is relied on 5 verses of the great Qur’an. Necessity of paying to this subject, makes us get aware of revolve of thdy verses revelation, and it is whatness and whyness. The present essay through the interprctationd- analytic method and a Qur’anic- narrational way has investigated the revolve of thdy verses revelation from the point of viev of Allameh Tabataba’i in Almizan, the book of interpretation and from the results of this research is that: stating thdy in the different verses of Qur’an is absolute and involves speciale, thdy in th 88th verse of the sura Asra is thdy to all the Qur’an purposes and the basic purpose of all the holy books is to involve all the peoples need until the day of resurrection and thdy in the 28th verse of the sura Younos is thdy to a quite purpose

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qur’an
  • Tallced
  • Allameh Tabataba’i
  • al-Mizan
  • Interpretation
  • Interpretational