دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-160 

شناسنامه علمی شماره

1. حقیقت تأویل در قرآن از منظر علاّمه طباطبائی(ره)

صفحه 33-50

صالح حسن زاده؛ عبداله جعفری


2. روابط خانوادگی از منظر تفسیر المیزان

صفحه 51-70

مهدخت بروجردی علوی؛ عباس اشرفی؛ راضیه رزمیان