دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-178 
6. بررسی تفسیر ابعاد دعا در المیزان

صفحه 121-138

حمیدرضا خادمی؛ هادی طباطبایی