دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-182 

شناسنامه علمی شماره

1. بررسی تطبیقی دیدگاه فخر رازی و علاّمه طباطبائی دربارة صفات خبری

صفحه 7-30

محمد باقر حجتی؛ حمیدرضا مناقبی


3. معاد جسمانی از دیدگاه علاّمه طباطبائی(ره)

صفحه 61-73

علی اله بداشتی؛ محمد رضا رضایی راد