نویسنده = ������������ �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. معانی تقدیم و تأخیر ساختارهای متشابه قرآن با تکیه بر تفاسیر مجمع‌البیان، المیزان و نمونه

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1394، صفحه 139-160

محمد نبی احمدی؛ رضا امانی؛ مصیب مرزبانی