نویسنده = حمیدرضا خادمی
بررسی تفسیر ابعاد دعا در المیزان

دوره 2، شماره 3، اسفند 1394، صفحه 121-138

10.22054/tat.2016.5716

حمیدرضا خادمی؛ هادی طباطبایی