نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. علاّمه طباطبائی(ره) و تفسیر البیان فی الموافقة بین الحدیث والقرآن

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1394، صفحه 53-84

نصرت نیلساز؛ سعید جلیلیان