نویسنده = راضیه رزمیان
روابط خانوادگی از منظر تفسیر المیزان

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 51-70

10.22054/tat.2014.1315

مهدخت بروجردی علوی؛ عباس اشرفی؛ راضیه رزمیان