عرضة روایات بر آیات قرآن از نظر علامه طباطبایی در تفسیر المیزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة الهیات گروه علوم و قرآن و حدیث، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم قرآنی زاهدان

چکیده

نخستین معیار در ارزیابی صحت متن حدیث، قرآن کریم است؛ به این معنا که اگر احادیث وارده از پیامبر اکرم(ص) و ائمة اطهار با محتوای قرآن سازگار باشندف پذیرفته هستند، و در صورت ناسازگاری و مخالفت با نصوص و محکمات قرآنی به کنار افکنده می‌شوند، حتی اگر اسناد احادیث صحیح و معتبر باشند. لذا مقالة حاضر با روش توصیفی‌ـ تحلیلی روش علامه طباطبایی را در تفسیر المیزان دربارة عرضة روایات بر آیات بررسی می‌کند و نتیجه می‌گیرد که ردّ روایات پس از عرضه به دلایل، مخالفت با سیاق و ظاهر آیه، مخالفت روایت با سیاق آیه در بیان مکی و مدنی، ناسازگاری روایت با سیاق آیه به دلیل تکذیب روایت با سیاق و حمل کلّ آیه بر یک واژه است و پذیرش روایت هم به دلیل موافقت با قرآن و آیة قرآن، استعمال قرآن، از راه جری و تطبیق است که علامه به بررسی دقیق این موارد در

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proclamation of Verses in the Words of Allameh Tabataba’i in Al-Mizan

نویسندگان [English]

  • mehrnaz goli 1
  • azar zarei 2
1 Assistant Professor, School of Theology, Department of Science, Quran and Hadith, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran;sistan
2 M.A Student of Quranic Science, Zahedan University, Iran;
چکیده [English]

The first criteria in assessing the text of a hadith, is the Holy Quran; which means that if the hadith of the Prophet (PBUH) and the Imams (AS) with its contents is in compliance it shall be accepted whereas if the texts and the Quran are incompatible and appear to have opposing views, It will be discarded, even if the document containing the hadith is correct. This article is written in the  descriptive-analytic method, and goes over the syle Allameh Tabataba’i uses in the Al-Mizan to check the narratives of verses and then concludes that rejecting narratives after reasonable expression because of the traditions of supply reasons, opposing the context of the verse, the narrative being contrary in expression judging by civil standards and incompatibilities between the verse and the narration of the verse in context are due to the denial of the narrative because of the verse and summarizing the entirety of a verse in a word and acceptance of narration is due to the agreement of the Quran and its verses and the usage of the Quran being in collation with that of the narrative. All of these aspects being quite visible  in detail in Allameh Tabataba’i’s interpretations

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tabataba’i
  • Al-Mizan
  • Supply
  • Narrations
  • Verses
قرآن کریم.
ابن‌بابویه، محمدبن علی (صدوق). (1385). علل الشرایع. قم: مؤمنین.
ابن‌منظور، محمدبن مکرم. (1408ق.). لسان العرب. بیروت: دار الإحیاء التراث العربی.
احمدی، حبیب‌الله. (1376). پژوهشی در علوم القرآن. تهران: انتشارات علوم اسلامی.
بحرانی، سید هاشم. (1416 ق.). البرهان فی تفسیر القرآن. تهران: مؤسسة البعثة.
برقی، احمدبن محمد. (1371). محاسن. قم: دار الکتاب الإسلامیة.
جوهری، اسماعیل‌بن حماد. (1407 ق.). صحاحاللغة. بیروت: دار العلم.
حجتی، سید محمدباقر. (1386). تاریخ علوم القرآن. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
خوئی، سید ابوالقاسم. (1412 ق.). مصباح الأصول. قم: مکتبة الداوری.
دلبری، سیدعلی. (1391). آسیب‌شناسی فهم حدیث. مشهد: انتشارات علوم اسلامی.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد. (1390). المفردات. مصر: مکتبة مصطفی البانی الحلبی.
زرکشی، بدرالدّین. (1977م.). البرهان فی علوم القرآن. بیروت: دار المعرفة.
سیوطی، جلال‌الدین. (1379). درالمنثور فی تفسیر القرآن. بیروت: دار الفکر.
طباطبایی، سیّد محمدحسین. (1389). المیزان. قم: انتشارات جامعة اسلامی.
طبرسی، فضل بن حسن. (1379). مجمع‌البیان. قم: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ـــــــــــــــــــــــــــــ . (1377). توحید. تهران: حوزة علمیة قم.
عاملی، جواد. (1378). تفسیر عاملی. بیروت: دار الفکر.
عیاشی، محمدبن مسعود. (1421م.). تفسیر عیاشی. قم: مؤسسة البعثة.
قرشی، سید علی‌اکبر. (1381). قاموس القرآن. تهران: دار الکتاب الإسلامی.
قمی، علی‌بن ابراهیم. (1376). تفسیر قمی. قم: دار الکتاب.
کلینی، محمدبن یعقوب. (1386). کافی. تهران: اسوه.
متقی الهندی، علاء‌الدین علی. (1401ق.). کنز العمال فی سنن الأقوال والأفعال. مدینه: مؤسسة الرسالة.
معین، حسن. (1388). فرهنگ فارسی عمید. تهران: انتشارات فرهنگ‌نما.
مؤدب، سیدرضا. (1378). علم الحدیث. قم: انتشارات احسن الحدیث.