بازپژوهی حجیت روایات تفسیری با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبائی

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

از مهم‌ترین مباحث مطرح در اصول و مبانی تفسیری مفسران، حجیت روایات تفسیری در بیان مقصود الهی از آیات قرآن است. برخی از اصولیان و مفسران، مانند علامه طباطبائی، مفسر بزرگ معاصر امامیه، معتقدند روایات تفسیری ذیل آیات غیرفقهی حجت و معتبر نیستند. دلیل ایشان نیز بی‌اعتباری ظن در مباحث غیرعملی است، به گونه‌ای که نمی‌توان از خبر واحدی که قرینه‌ای بر اعتبار به همراه ندارد، در تفسیر آیات غیرفقهی بهره جست و اگر هم در حوزه‌های فقهی از اخبار آحاد استفاده می‌شود، از ناچاری برای لزوم عمل کردن در احکام است. اما چنین ضرورتی در باب غیرفقه وجود ندارد و آنجا فقط باید به قطع رسید و اخبار آحاد مایة قطع و یقین نیستند. در مقابل، مشهور موافقان حجیت روایات تفسیری، به بنای عقلا و فرق نگذاشتن بین فقه و غیرفقه در اعتبار دادن به خبر واحد تمسک می‌جویند. نبود اثر شرعی برای خبر واحد در حوزة غیر‌فقه از دیگر اشکالاتی است که علامه طباطبائی بر حجیت روایات تفسیری وارد می‌داند که در پاسخ، می‌توان به وجود اثر شرعی در کاشفیت خبر از واقع و یا اثرات تکوینی برای آن استناد نمود. بر این اساس، منبع عظیم روایات غیرفقهی سهم مؤثری در فرآیند تفسیر خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation in to the Interpretation of Prayer Dimensions in Almizan

نویسندگان [English]

  • Rouhollah Mohammad Alinejad Omran
  • Kamran Oveissi
Assistant Professor of Qur’an and Hadith Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the most important issues discussed in the interpretive principles and foundations of the commentators is the validity of interpretative narratives in expressing the divine purpose of the verses of the Qur’an. Some scholars and commentators such as Allameh Tabataba’i, the great Imamian contemporary commentator, believe that Interpretative narratives are not valid on non-fiqh verses. His reason is also the lack of credibility of suspicion in impractical topics. In such a way that it is not possible to use the single news that does not have the same credit, in the interpretation of non-fiqh verses, and if news is used in fiqh fields, it is because of necessity to follow the rulings. But such a necessity does not exist in the non-fiqh cases, and there should only be certainty, and the news is uncertain. In contrast, famous supporters of the authority of the interpretive narratives, rely on the construction of the intellect and the no difference between fiqh and non-fiqh in validating the single news. The lack of religious law for the single news in the field of non-fiqh is one of the other problems that Allameh Tabataba’i believes in the validity of interpretive narratives, which can be cited in the answer to the existence of a religious effect in discoveries of news from the happenings or developmental effects. Accordingly, the great source of non-fiqh narratives will have an effective contribution to the interpretation process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • validity
  • Interpretative narratives
  • Non-fiqh narratives
  • Single News
  • Narrative Interpretation
  • Allameh Tabataba’i