تحلیلی بر حجاب و عفاف از منظر قرآن با تکیه بر مصلحت در نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مطالعات بنیادین قرآن دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

حکم شرعی حجاب و عفاف در معنای رعایت پوشش ظاهر و کنترل و پاسداشت درون انسان از گناه و حرام در قرآن مورد تأکید قرار گرفته است. این در حالی است که در جوامع معاصر از عریانی و بی‌حیایی به پیشرفت و توسعه تعبیر شده و هویت انسانی به هویت بدنی مبدل گردیده است. این امر بسیاری از اندیشمندان و نخبگان را بر آن داشته تا در پی نهادینه کردن فرهنگ حجاب و عفاف بوده و راه حل هایی را جهت حل نابسامانی های ناشی از عدم پای بندی به آن ارایه نمایند. از جمله نظریاتی که بهره گیری از آن با تکیه بر رویکرد تحلیل محتوا می تواند در تبیین چرایی حجاب و عفاف و راهکارهای مقابله با آن راهگشا باشد، نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبائی است که برپایه استخدام، عدالت و اجتماع تقریر شده و مصلحت فردی و اجتماعی انسان ها را مورد توجه قرار داده است. بر این اساس قریحه استخدام و عدالت اجتماعی منجر به تامین مصالح عمومی می شود و امر به پاسداشت حجاب و عفاف را نیز از آنجایی که به تعادل در اجتماع می انجامد، باید از همین مقوله دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Hijab and Chastity from the Perspective of the Qur'an, Relying on the Expediency of Allameh Tabatabai's Credit Perception Theory

نویسندگان [English]

  • mohammad shabanpoor 1
  • zahra besharati 2
  • mohammadmehdi valadkhani 3
1 Allameh Tabataba'i University
2 Allameh Tabataba'i University
3 Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

The verdict of hijab and chastity in the meaning of observing the appearance of appearance and control and protection within man from sin and haram in the Quran have been emphasized. In the contemporary societies, however, there has been a shift from the naked to the progressive and developmental, and human identity has turned into physical identity. This has led many intellectuals and elites to seek to institutionalize hijab and chastity, and provide solutions to solve the uncertainties caused by it. Among the theories that utilize it based on the content analysis approach can be explained in the explanation of why hijab and chastity and ways to deal with it, the theory of perceptions of credit Allameh Tabataba'i, which is based on recruitment, justice and community, and personal and social interest Has paid attention to humans. Accordingly, recruitment and social justice will lead to the provision of public goods, and the obligation to protect hijab and chastity as well as balance in society should be considered the same category.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qur'an
  • veil
  • chastity
  • expediency
  • credit perception