نقد آزاداندیشانه در سیره عملی علامه طباطبایی با تاکید بر مقدمه تفسیر المیزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده

علامه طباطبایی در آثار علمی و در سیره عملی خود اخلاقیاتی را مطرح کرده است که می‌تواند در حوزه اخلاق علم، مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس نویسنده کوشیده است با مراجعه به مهمترین اثر علمی علامه (تفسیر المیزان) و با عنایت به مقدمه کتاب مزبور، و همین طور با توجه به سیره عملی استاد که غالبا در بیان شاگردان او منعکس شده است، اخلاقیات حوزه نقد را واکاود. اهم نتایجی که از پژوهش حاضر به دست آمد حاکی است: سرلوحه اخلاقیاتی که در آثار علامه نمود دارد آزاداندیشی است و در همین راستا وی اشکال اساسی مفسرین را در عدم رعایت آزاداندیشی ‌دانسته است. از نظر علامه انس انسان به عادت و محسوسات و تقلید از موانع بزرگ آزاداندیشی است و نهایتا این که اخلاقیاتی نظیر حقیقت‌گرایی، شجاعت نقد، دقت نظر، احاطه علمی، روشنگری، ادب و متانت، تبیین دقیق مبانی و لوازم، دقت در تفکیک علوم، استقبال از نقد دیگران و تواضع علمی از شاخصه‌های اخلاقی علامه در حوزه نقد آثار و آراست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Free Thought Criticism in Allameh Tabatabai's Practical Soul, Emphasizing the Introduction to the Interpretation of Al-Mizan

نویسنده [English]

  • akbar sajedi
Faculty Member of Islamic Department of Tabriz University of Medical Sciences
چکیده [English]

Allameh Tabatabai has introduced ethics in scientific works and in his practical life that can be used in the field of ethics of science. Accordingly, the author has tried to study the ethics of the critique by referring to the most important scientific work of Allamah (the commentary of Al-Mizan) and in light of the introduction of the book, and also with regard to the practical practice of the Master, often reflected in his disciples' expression. The most important results of the present research are: the ethical point of view in the works of Allamah is freedom of thought and, in this regard, he considers the basic forms of commentators to be inappropriate. From the point of view of the Allameh, the human is a habit and imitation of the great obstacles of free thinking. Ultimately, ethics such as truthfulness, courage of critique, precision, scientific environments, enlightenment, politeness and dignity, precise explanation of foundations and devices, precision in separation Science, acceptance of critique of others and scientific humility of Allameh's moral attributes in the field of critique of works and arts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • Critique
  • Free Thought
  • Allameh Tabatabai
  • Introduction to Al-Mizan