بررسی تطبیقی براهین خداشناسی رنه دکارت و علامه طباطبایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه قم

چکیده

در این تحقیق سعی شده است تا براهین خداشناسی دو فیلسوف برجسته شرق و غرب، علامه طباطبایی و رنه دکارت، به صورت تطبیقی، بررسی شود. یکی از دغدغه‌های اصلی رنه دکارت شناخت یقینی است. دکارت برای تضمین چنین شناختی، وجود و عنایت خداوندی را شرط می‌داند. از این رو در صدد اثبات وجود خدا بر آمده است و برای نیل به این منظور از دو برهان فطری و وجودی بهره جسته است. در تفکر علامه طباطبایی نیز شناخت حقیقی و علم به اعیان حقیقی، غایت حکمت او است، البته غایت نهایی فلسفه او خدا است. از این رو او هم با براهین متعددی به اثبات خدا پرداخته است و متقن‌ترین آن براهین را برهان صدّیقین می‌داند. تقریر ایشان از برهان صدیقین ویژه و مبتکرانه است؛ چون بر هیچ مقدمه‌ای از مقدمات فلسفی تکیه ندارد. به نظر می‌رسد آنچه دکارت در این مسأله گفته است با بحث‌های علامه طباطبایی نوعی هم‌زبانی و قرابت دارد؛ یعنی این دو فلیسوف در این مساله، هم سو و هم داستان هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparative study of the theology of Rene Descarte and Allameh Tabatabaei

نویسنده [English]

  • hamid amannajad
University of Qom
چکیده [English]

In this study, we tried to theistic proofs are two prominent philosopher René Descartes comparatively East and West Allama Tbatbayy and should be considered. One of the main concerns is the certain knowledge Descartes. To ensure such knowledge Descartes, the existence of God and knows bets. It is therefore intended to prove the existence of God is come and for this purpose the nature and existence has made two arguments. Allama has in mind the true knowledge and true knowledge of Lords, he is the ultimate wisdom of course, the ultimate goal of his philosophy is God. It also has many arguments to prove God's and considers that proof of the veracious and reliable proofs. His exposition of special and innovative proof of the veracious, because it does not rely on any introduction of philosophical premises. It seems that what it has said Descartes debate Tabatabai is a kind of compassion and kinship. That is, these two philosophers in this matter are both the same and the story.

کلیدواژه‌ها [English]

  • «God»
  • « Proof of God»
  • «proof of the veracious »
  • « Descarte»
  • « Tabatabai »