مقایسه تحلیلی آرای مفسران روایی با علامه طباطبایی پیرامون محکم و متشابه ( با تکیه برآیه ۷ سوره آل عمران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه علوم قرآن وحدیث دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشحوی دکتری قرآن وحدیث دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی دکتری قرآن وحدیث دانشگاه یزد

چکیده

روش تفسیر اجتهادی در برداشت از آیات، عقل و نقل را در جای خود مطمح نظر قرار می‌دهد. لیکن روش تفسیر نقلی تنها نقل را مبنای برداشت از آیات می‌داند. بنابراین، از عمده‌ترین تفاوت‌های میان این دو روش، نحوه تعامل آن‌ها با روایات است که می‌تواند مبنای مقایسه این دو روش قرار گیرد. اختلافات مبنایی موجود میان این دو روش تفسیری و بروز تعارض‌های جدی در نحوه برخورد با آیات و روایات در قرون اخیر و نتایج متنوع حاصل از آن – به ویژه آثار اعتقادی و اجتماعی - بررسی دقیق و مقایسه اصولی آنها را حائز اهمیت می‌سازد. این جستاردر صدد بوده است با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی محکم و متشابه در لسان روایات بویژه روایات رسیده در تفسیر آیه ۷ سوره آل عمران پرداخته وآن را با نظر علامه طبا طبایی مقایسه نماید. در این راستا نظر صاحب المیزان و بحرانی و عروسی حویزی پیرامون محکم و متشابه مورد مقایسه قرار گرفته و پس از دست‌یابی به تعریفی جامع، میزان انطباق آن‌ها با آیه ۷ سوره آل عمران و روایات رسیده از معصومان (ع) ارز‌یابی شده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

مقایسه تحلیلی آرای مفسران روایی با علامه طباطبایی پیرامون محکم و متشابه ( با تکیه برآیه ۷ سوره آل عمران)

نویسندگان [English]

  • ali hajikhani 1
  • sadegh abbasi 2
  • انسیه برومند پور 3
1 عضو هیات علمی گروه علوم قرآن وحدیث دانشگاه تربیت مدرس
2 دانشحوی دکتری قرآن وحدیث دانشگاه تربیت مدرس
3 دانشجوی دکتری قرآن وحدیث دانشگاه یزد
چکیده [English]

روش تفسیر اجتهادی در برداشت از آیات، عقل و نقل را در جای خود مطمح نظر قرار می‌دهد. لیکن روش تفسیر نقلی تنها نقل را مبنای برداشت از آیات می‌داند. بنابراین، از عمده‌ترین تفاوت‌های میان این دو روش، نحوه تعامل آن‌ها با روایات است که می‌تواند مبنای مقایسه این دو روش قرار گیرد. اختلافات مبنایی موجود میان این دو روش تفسیری و بروز تعارض‌های جدی در نحوه برخورد با آیات و روایات در قرون اخیر و نتایج متنوع حاصل از آن – به ویژه آثار اعتقادی و اجتماعی - بررسی دقیق و مقایسه اصولی آنها را حائز اهمیت می‌سازد. این جستاردر صدد بوده است با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی محکم و متشابه در لسان روایات بویژه روایات رسیده در تفسیر آیه ۷ سوره آل عمران پرداخته وآن را با نظر علامه طبا طبایی مقایسه نماید. در این راستا نظر صاحب المیزان و بحرانی و عروسی حویزی پیرامون محکم و متشابه مورد مقایسه قرار گرفته و پس از دست‌یابی به تعریفی جامع، میزان انطباق آن‌ها با آیه ۷ سوره آل عمران و روایات رسیده از معصومان (ع) ارز‌یابی شده‌است. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • محکم
  • متشابه
  • راسخان در علم
  • طباطبایی
  • تفسیر اجتهادی
  • تفسیر نقلی