نگرش فلسفی علامة طباطبائی و استاد مطهری به دو قانون فیزیکی (قانون اول نیوتن و قانون بقای ماده و انرژی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه فلسفه، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

علامة طباطبائی در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم به بررسی قانون اول نیوتن از منظر فلسفی پرداخته‌اند. همچنین در کتاب نهایة الحکمة به مسئلة انرژی و قانون بقای ماده و انرژی توجه کرده‌اند. استاد مطهری نیز در آثار مختلف خود به این دو مسئلة فیزیکی پرداخته‌اند و آنها را از منظر فلسفی مورد بررسی قرار داده‌اند. از آنجا که در وحلة نخست، به نظر می‌رسد که قانون اول نیوتن با این قاعدة فلسفی که هر حرکتی نیازمند به محرک است در تضاد است، این دو فیلسوف معاصر کوشیده‌اند تا به این اشکال پاسخ دهند و تفسیری سازگار با قواعد فلسفی از آن ارائه نمایند. همچنین با طرح مسئلة انرژی و بررسی قانون بقای ماده و انرژی کوشیده‌اند تا جایگاه انرژی را در میان مقولات ارسطویی و در سلسله اجناس جواهر مشخص نمایند. تبدیل ماده به انرژی این سئوال را نیز مطرح می‌کند که آیا ماده در هنگام تبدیل به انرژی، صورت جسمیه خود را رها می‌کند و این قاعدة فلسفی که ماده هیچگاه از صورت جدا نمی‌شود را باطل می‌نماید؟ در این مقاله نگرش فلسفی علامة طباطبائی و استاد مطهری نسبت به این دو قانون فیزیکی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Allameh Tabataba'i and Motahari's philosophical attitude to two physical laws (the Newton's First Law & the law on the conservation of matter and energy)

نویسنده [English]

  • Saeed Anvari
Philosophy, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

In the book The Principles of Philosophy and the Method of Realism, Tabataba'i investigate the Newton's First Law from a philosophical point of view. Also, in the book of Nahayat al-Hikmah, he has focused on the issue of energy and the law of the conservation of matter and energy. Motahari has also addressed these two physical problems in his works and studied them from philosophical point of view. Since it seems that the Newton's first law contradicts this philosophical principle, which every movement required an initiator, these two contemporary philosophers have tried to answer these problem and interpret them consistently with the philosophical rules. They also, by designing the energy issue and studying the law on the conservation of matter and energy, have attempted to determine the place of energy among Aristotle categories. The conversion of matter and energy also raises this question of whether the substance, when converted to energy, abandons its face, and in contradiction with this philosophical rule, which the substance never separates from the face? In this article, the philosophical attitude of Allameh Tabataba'i and Motahari regarding these two physical laws has been examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allameh Tabataba'i
  • Motahari
  • physics
  • the Newton's First Law
  • energy
  • the law on the conservation of matter and energy