چرایی تفاوت آیات تحدی از دیدگاه علامه طباطبایی در المیزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه سیستان وبلوچستان گروه علوم قران وحدیث

2 دانشجوی دانشگاه سیستان وبلوچستان

چکیده

قرآن در آیاتی چند به همانند آوری – مانند خود – تحدی می نماید، گاه به سوره ای و زمانی به دو سوره و درنهایت به مانند سازی با قرآن تحدی شده است . مفسران از دیر باز به این نکته توجه داشته اند و این چرایی چونان سؤالی در پیش روی آنها خود نمایی کرده است . برخی براین پندارند که آیات ، مراحل تحدی را بیان می کند و گروهی تلاش می کنند بین محتوای سوره و نوع تحدی ارتباط برقرار سازند و دسته ای غرض خاصی برای آن متصورند.
مقاله حاضر به روش توصیفی _تحلیلی با رویکرد قرآنی ، آیات تحدی را از دیدگاه علامه طباطبایی در تفسیر گرانسنگ المیزان بررسی کرده و نتیجه می گیرد:بیان تحدی درآیات مختلف قرآن به صورت مطلق بوده و مشتمل بر "اغراض خاصی" است،تحدی در آیه ی 88 سوره اسراء تحدی به تمام اغراض قرآن می باشد و غرض اساسی کل کتاب آسمانی این است که احتیاجات مردم را تا روز قیامت در بردارد. تحدی در آیه ی 28سوره یونس تحدی به یک غرض تام و جامع است. بر این اساس دیدگاه علامه را در بحث تحدی می توان مبتنی بر "غرض خاص" استوار دانست که نشأت گرفته از مبنای ایشان در بحث علت تسمیه "سوره" می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Uneven verses Ijaz Allameh Tabatabaei der Mizan

چکیده [English]

In the interpretational and Qoranic sciences books, for the miracle of Qoran it is tallced about thdyGod inrites all polytheits and obstinate to bring a similar in order to prove their disability to them. And in this subject, it is relied on 5 verses of the great Qoran. necessity of paying to this subject, makes us get aware of revolve of thdy verses revelation, and it is whatness and whyness.
The present essay through the interprctationd- analytic method and a Qoranic- narrational way has investigated the revolve of thdy verses revelation from the point of viev of Allameh Tabatabaei in Almizan, the book of interpretation and from the results of this research is that: stating thdy in the different verses of Qoran is absolute and involves special e , thdy in th 88th verse of the sura Asra is thdy to all the Qoran purposes. and the basic purpose of all the holy books is to involve all the peoples need until the day of resurrection and thdy in the 28th verse of the sura Younos is thdy to a quite purpose.

کلیدواژه‌ها [English]

  • " Qoran"
  • " tallced "
  • " Allameh Tabatabaei "
  • Almizan"
  • " interpretation "
  • " interpretational "