آثار نگرش علامه طباطبایی در اسلام شناسی هانری کربن در خصوص عرفان و تصوف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترا

چکیده

این تحقیق به بررسی مفهوم عرفان, خاستگاه آن و اشکال مختلف آن که به دو شکل مذهبی وغیر مذهبی دیده می شود و نیز قابلیتش در پرده برگرفتن از راز آفرینش می پردازد. هدف اصلی این پژوهش, همانا مطالعه تاثیر دیدگاه علامه طباطبایی به عنوان یک عارف و اندیشمند اسلامی بر اندیشه ی هانری کربن، فیلسوف و شرق شناس فرانسوی، در زمینه ی عرفان اسلامی و تصوف است, که تغییر دیدگاه وی را نه تنها, نسبت به حوزه ی اسلام ایرانی, به ویژه عرفان اسلامی, بلکه به طور کلی, سبب می گردد. براساس این تحقیق, کربن با تاکید بر ویژگی عرفان ایرانی-اسلامی (شیعه دوازده امامی) که از امامت و ارتباط با امام منتظر ریشه میگیرد، و هیچ مفارقتی بین فلسفه و عرفان در نظر نمیگیرد، عرفان غربی را گسستی میان الهیات و فلسفه، و مبنای به وجود آمدن تفکر لائیک و لایسیزاسیون در غرب معرفی می کند. به این ترتیب، این فیلسوف فرانسوی عرفان ایرانی-اسلامی را راه حلی برای حفظ جهان در مقابل سکولاریسم می داند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Allameh Tabatabai attitude on islamology of Henry Corbin about mysticism

نویسنده [English]

  • Marzieh Khazaie
PHD's student
چکیده [English]

This research studies the concept of mysticism, its origin ,its different forms of religious and non-religious and its ability also to reveal the mystery of creation. The main objective of this research is to study the impact of Allameh Tabatabai thinking as a mystic and Islamic scholar, on the idea of Corbin ,philosopher and east scholar ,in the field of Islamic mysticism and Sufism , which changes his view not only in the field of Iranian Islam, particularly Islamic mysticism, but changes his point of view in general . According to the study, Corbin with emphasizing on Iranian-Islamic mysticism feature (Twelver Shi'ism), which finds its roots in pontificate and contact with Imam Mahdi , not considering any separation between philosophy and mysticism, presents western mysticism as a rupture between theology and philosophy and the basis of creation of secular thinking in west .Thus , this French philosopher knows Iranian-Islamic mysticism a solution to protect the world against secularism .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islam
  • Mysticism
  • Sufism
  • Henry Corbin
  • Allameh Tabatabai
  • Esoteric (Philosophy)