علامه طباطبایی و نحوه بهره گیری از اشعار عربی در تفسیرالمیزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تفسیر المیزان کتابی است سرشار از مباحث معرفتی، حکمی، روایی، ادبی و تاریخی که در ذیل آیات جهت تبیین مفاهیم قرآنی، منظم گشته است.
این تفسیر که در واقع دائره المعارفی گران سنگ از علوم قرآنی و اسلامی است در طی چهل سال اخیر، همه جا به عنوان منبعی قابل اعتماد، مورد استفاده پژوهشگران بوده و در بسیاری از موارد، نظر مرحوم علامه طباطبایی، فصل الخطاب مباحث گشته است.
در این میان توجه مرحوم علامه به ادبیات و خاصّه اشعار عرب در ارتباط با بیان آیات، دارای جایگاهی ویژه و اهمیّتی بسزاست.
ما در این نوشتار کوشیده ایم تا از این منظر به تفسیرالمیزان بنگریم و در حد بضاعت خویش و امکانات یک مقاله، کارکردهای اصلی این ابیات و رویکرد حاکم بر آنها را که حاصل ذوق و اندیشه مرحوم علامه است، تشخیص دهیم وتحلیل نماییم.
منبع مورد استفاده ما، متن اصلی المیزان و نیز ترجمه بیست جلدی آن از مرحوم سید محمد باقر موسوی همدانی (م:1421ه) است که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به چاپ رسانده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Allameh tabatabaei and the way of using arabic poems in Al-Mizan

نویسنده [English]

  • mehdi ashti
چکیده [English]

Al-Mizan is a book full of freebies such as judgment, narrative, literary and historical in the following verses in order to illustrate the Quranic concepts.
This book is actually a precious Encyclopedia of Islamic and Quranic sciences that during the last forty years, everywhere used as a trusted source by researchers. And in many cases, the terms of Allama Tabatabai, is the final expression.
Among this the attention of Allama Tabatabai to the literature and especially Arabic poems in connection with verses, has a special placement and importance.
In this paper we try to determine and analyze the main functions of these poems and the approach of them that is the result of Allama-tabatabai’s thought and taste. During our ability and facilities of a paper.
Our used source, is the original text of Al-Mizan and also its translation in twenty volumes of Mohammad Bagher Mousavi Hamadani which has published in the Qom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Allamah-tabatabai"
  • "Al-Mizan"
  • "arab's poems"
  • "Literary evidence"
  • "literary and historical explanation"