علامه طباطبایی (ره) و تفسیر البیان فی الموافقة بین الحدیث و القرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تربیت مدرس

2 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

عالمان بزرگ در طول حیات علمی خود دارای تألیفات گسترده‌ای هستند، یکی از راه‌های عمده برای شناخت افکار آن‌ها مراجعه به این آثار است. در این مورد آثار اولیه‌ی هر عالم می‌تواند کمک فراوانی به شناخت زیربنای فکری او بکند. علامه طباطبایی ازجمله عالمان دینی است که در زمینه‌های مختلف دینی دارای آثار فراوانی است. علامه در دهه چهارم حیاتشان، تفسیری بنام البیان فی الموافقة بین الحدیث و القرآن نگاشته‌اند. این اثر، تفسیری ترتیبی که تا آیه‌ی 57 سوره-ی یوسف را در برمی‌گیرد. نگارنده با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این تفسیر از جنبه‌های مختلفی مانند زمان آغاز و اتمام نگارش، ساختار کلی، منابع مورداستفاده، روش تفسیری پرداخته است. این تفسیر به صورت مختصر بر اساس روایات رسیده از معصومین (ع) در حدود 15 سال به نگارش در آمده است. عمده منبع نقل روایات البیان، کتب عیاشی، قمی، کافی و آثار شیخ صدوق هستند که علامه با واسطه تفسیر صافی از این منابع نقل کرده است. البیان مشتمل بر روش‌های تفسیری قرآن به قرآن و ادبی نیز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Allama Tabatabaei and interpretation of al_Bayan Fi al_Movafeghate Bain al_Hadithe va al_Quran

نویسنده [English]

  • nosrat nilsaz 2
چکیده [English]

Great scholars are wide- Compilations during his life, one of the major ways to understand the thoughts refer them to these works. In this case the initial work of any scientist can do great help to understand his intellectual infrastructure. Tabatabaei including religious scholars in various fields there are many effects. He is in the fourth decade of life, wrote a commentary called al_Bayan Fi al_Movafeghate Bain al_Hadithe va al_Quran.This effect, the order in which the verse 57 of Surah Yusuf interpretation covers. The writer analytical method to investigate the interpretation of various aspects such as Start and end time of writing, the overall structure, resources used, the method of interpretation to it. This interpretation has been abbreviated in accordance with the traditions of the Imams (AS) have been written about 15 years. The major source of al-Bayan quoted traditions, books of Ayashy, Qomi, Kafi and Compilations of Shaykh Saduq the sign-mediated interpretation of the sources quoted al-Bayan Quran interpretation included Quran by Quran and literature

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allama Seyyed Mohammad Hossein Tabatabai
  • al_Bayan Fi al_Movafeghate Bain al_Hadithe va al_Quran
  • interpretative method