نظام مندی دعا در تفسیر المیزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی( سازمان سمت)

2 کارشناس ارشد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیده
دعا یکی از کلیدی ترین مفاهیم دینی است. رابطه ی انسان با خداوند، در قالب مفهوم دعا، نظام یافته است. بسیاری از فیلسوفان و بزرگان دینی کوشیده اند تا این مفهوم را به نحو نیکی ترسیم کنند و از زوایای مختلف آن پرده بردارند. علامه طباطبایی نیزدر تفسیر المیزان، به این موضوع نظر کرده است. وی با واکاوی دقیقی در موضوع دعا، گره های بسیاری را از این مفهوم گشوده است. نگاه وی به مساله ی دعا، به گونه ای دقیق و به شیوه ای گام به گام ترسیم شده است تا مخاطب به زوایای مختلف این مفهوم آگاهی یابد. وی با پاسخگویی به بسیاری از سئوالاتِ مقدّر در باب دعا ، شیوه ای را نشان می دهد که هر پرسشی می تواند در آن، پاسخِ مطلوب بیابد. این مقاله، شیوه ای را که مرحوم علامه طباطبایی، در تفسیر المیزان برگزیده و مفهوم دعا را ترسیم کرده است، مورد بررسی قرار خواهد داد.
واژگان کلیدی: علامه طباطبایی- دعا- المیزان- قرآن- استجابت دعا

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Systamatic prayer in Almizan interpretation

چکیده [English]

Abstract
Prayer is one of the key religious concepts. The relationship between man and God, in the form of prayer.Many philosophers and religious leaders have tried to be good to draw the concept from different angles unveil it. Tabatabai also an issue in Al-Mizan interpretation, has this opinion. He investigates the prayer, this concept has opened many nodes. He looked at the question of prayer, and in a manner so precise step is drawing the audience to realize this concept, different angles. He is destined to respond to the many questions about prayer, a way to show that every question can be found in it, find the optimal response.This article, the way that Allameh Tabatabai, in Al-Mizan interpretation has chosen to illustrate the concept of prayer, will be examined.
Key words: Allameh Tabatabai -Prayer- Almizan interpretation – Quran- answer of prayer
Key words: Allameh Tabatabai -Prayer- Almizan interpretation – Quran- answer of prayer

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Allameh Tabatabai"
  • Prayer"
  • Almizan interpretation"
  • Quran"
  • answer of prayer