ازدواج دختر حضرت لوط (ع) با مشرکان؛ با تاکید بر دیدگاه علامه طباطبایى

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

تهران- دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده علوم انسانی - اتاق109 و 323

چکیده

قرآن کریم، با الگوسازی بخش هایی برجسته از زندگی انسان های کامل و گاه تکرار آن در آیات قرآن، درس های آموزنده به ما می دهد؛ لیکن در این میان، پاره ای از آیات قرآنی در نگاه نخست چالش زا و مسأله برانگیز است. یکی از این موارد، شبهه هایی که عصمت پیامبران را زیر سؤال می گیرد، از مهم ترین شبهه ها است و یکی از این شبهه ها، سؤالی است که در مورد حضرت لوط (ع) مطرح است که ایشان چگونه دخترانش با افراد مشرک را به آنان پیشنهاد داده است. این مقاله با مد نظر قرار دادن آیات مربوط، راه کارهای برون رفت از این شبهه را از دیدگاه مفسّران به ویژه علامه طباطبایى (ره)، مورد تحقیق قرار داده و به این نتیجه دست یافته است که از میان برون رفت هایی که در پاسخ به این شبهه ارائه شده فقط برون رفت مبتنی بر عدم تشریع حرمت ازدواج با مشرکان در زمان حضرت لوط (ع) صحیح بوده و پاسخ موجه به شمار می آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ازدواج دختر حضرت لوط (ع) با مشرکان؛ با تاکید بر دیدگاه علامه طباطبایى

چکیده [English]

قرآن کریم، با الگوسازی بخش هایی برجسته از زندگی انسان های کامل و گاه تکرار آن در آیات قرآن، درس های آموزنده به ما می دهد؛ لیکن در این میان، پاره ای از آیات قرآنی در نگاه نخست چالش زا و مسأله برانگیز است. یکی از این موارد، شبهه هایی که عصمت پیامبران را زیر سؤال می گیرد، از مهم ترین شبهه ها است و یکی از این شبهه ها، سؤالی است که در مورد حضرت لوط (ع) مطرح است که ایشان چگونه دخترانش با افراد مشرک را به آنان پیشنهاد داده است. این مقاله با مد نظر قرار دادن آیات مربوط، راه کارهای برون رفت از این شبهه را از دیدگاه مفسّران به ویژه علامه طباطبایى (ره)، مورد تحقیق قرار داده و به این نتیجه دست یافته است که از میان برون رفت هایی که در پاسخ به این شبهه ارائه شده فقط برون رفت مبتنی بر عدم تشریع حرمت ازدواج با مشرکان در زمان حضرت لوط (ع) صحیح بوده و پاسخ موجه به شمار می آید.

کلیدواژه‌ها [English]

  • حضرت لوط (ع)
  • ازدواج
  • عصمت
  • مشرکان
  • ضرورت
  • علامه طباطبایى (ره)