معاد جسمانی از نظر علامه طباطبایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه

چکیده

آنچه نظرات علامه طباطبایی را از خط مشی فلاسفه و حکمای دیگر در رابطه با اتحاد روح و بدن در قیامت متمایز می سازد، این است که او معاد جسمانی را برگرفته از تکامل و صعود بدن در اثر حرکت جوهری و رسیدن به مقام و مرتبه نفس می داند. او نظرات فلاسفه دیگر مبنی بر عود و نزول نفس و اتحاد با بدن دنیوی را رد می کند؛ چرا که به حکم عقل محال است موجودی که فعال و کمال یافته است، مجدداً به مرتبه قوه و انفعال نزول یابد.
از بحث های او این نتیجه حاصل می شود که بدن جسمانی پس از مفارقت و جدایی ازنفس، بر خلاف نظر دیگران، فانی نمی شود و در اثر حرکتی که ناشی از حرکت جوهری است، کمال و فعلیتی خاص با نفس پیدا می کند و این اتحاد نفس و بدن در آخرت را می توان نتیجه اتحاد؛ حدوث جسمانی نفس با بدن دنیوی دانست، که از مهم ترین مسائل در حکمت متعالیه است.
از نظر علامه طباطبایی انسان محشور در قیامت از یک سو عینیت و وحدت با انسان دنیوی دارد که آن به لحاظ نفس اوست، و از سویی مثلیتی با انسان دنیوی دارد، که آن به واسطه بدن اوست. بنابراین از نظر او عینیت بدن دنیوی و اخروی به نحوی باطل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

physical resurrection

نویسنده [English]

  • mohammad reza rezaei rad
univercity
چکیده [English]

Abstract
. His views of other philosophers of relapse and fall of earthly soul and denies the unity of the body, because it is impossible to balance the wisdom and perfection is active, will sink back into passivity times, and the.
soul and body in the afterlife can be a result of the union, creation of the world body's physical self, which is the most important problems in transcendental philosophy.
The Tabatabai people gathered in the resurrection on the one hand and the unity of the human world that is objective in his soul, and the earthly human Mslyty hand, which is due to his body. So in his view the body worldly and otherworldly objectivity so is void.
The result is that man's bodily resurrection in the next world with the physical, psychological benefit of reward or punishment.

Keywords: physical resurrection - personal identity - Mslyt physical - physical perfection - the population

کلیدواژه‌ها [English]

  • physical resurrection
  • personal identity
  • Mslyt physical
  • physical perfection
  • the population