کلیدواژه‌ها = مثلیّت بدنی
معاد جسمانی از دیدگاه علاّمه طباطبائی(ره)

دوره 2، شماره 2، فروردین 1394، صفحه 61-73

10.22054/tat.2015.1775

علی اله بداشتی؛ محمد رضا رضایی راد