نویسنده = ���������� �������������� ����������
نگاهی به عرفان و ولایت از منظر علاّمه طباطبائی(ره)

دوره 2، شماره 2، فروردین 1394، صفحه 149-168

مجتبی مطهری الهامی