کلیدواژه‌ها = فخر رازی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تطبیقی پاسخ‌های علاّمه طباطبائی، فخر رازی و زمخشری به شبهات انکار معاد جسمانی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1394، صفحه 19-52

احمد علی حیدری؛ فاطمه آلبوغبیش


2. انتساب هدایت و اضلال به خدا در قرآن از دیدگاه علاّمه طباطبائی و فخر رازی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1394، صفحه 99-120

محمد شعبانپور؛ طیبه یزدان مدد


3. بررسی تطبیقی دیدگاه فخر رازی و علاّمه طباطبائی دربارة صفات خبری

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 7-30

محمد باقر حجتی؛ حمیدرضا مناقبی


4. تحلیل تطبیقی دیدگاه علاّمه طباطبائی و فخر رازی دربارة تکلّم الهی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 31-60

عبداله نصری؛ معصومه مرزبان