همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

طیبه کبیری

اخلاق اسلامی کارشناسی ارشد

andisheh1allameh@gmail.com
88683705