آثار تفکر علامه طباطبائی در اسلام‌شناسی هانری کربن

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکترای زبان وادبیات فرانسه، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

این تحقیق به مطالعۀ مفهوم عرفان، خاستگاه و قابلیتش در پرده برگرفتن از راز آفرینش می­پردازد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی آثار آراء علامه طباطبائی، به عنوان نمایندۀ تفکر شیعی در دوران معاصر، در اندیشۀ هانری کربن است که بلوغ نظری وی را نه تنها نسبت به این حوزه، به ویژه عرفان اسلامی، بلکه بطور کلی سبب می­شود. براساس این تحقیق، کربن با تأکید بر این واقعیت که آیین تشیع عرفان ایرانی را نیز در خود دارد و بر خلاف عرفان غربی هیچ مفارقتی بین فلسفه و عرفان در نظر نمی­گیرد، آن را به عنوان راه حلی برای حفظ جهان در مقابل سکولاریسم معرفی می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Im Pact of Allameh Tabataba'i atti tude on is Lamology of Heny corbin about Mysticism

نویسندگان [English]

  • Mehregan NEZAMIZADEH 1
  • Marzieh Khazaie 2
1 Assistant Professor of French Language and literature, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
2 PhD Candidate of French Language and literature, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present research studies the concept of mysticism, its origin, its different forms of religious and non-religious and its ability also to reveal the mystery of creation. The main objective of the current research is to examine the impact of Allameh Tabataba'i thinking as a mystic and Islamic scholar, on the idea of Corbin, philosopher and east scholar, in the field of Islamic mysticism and Sufism, which changes his view not only in the field of Iranian Islam, particularly Islamic mysticism, but changes his point of view in general. According to the study, Corbin with emphasizing on Iranian-Islamic mysticism feature (Twelver Shi'ism), which finds its roots in pontificate and contact with Imam Mahdi, not considering any separation between philosophy and mysticism, presents western mysticism as a rupture between theology and philosophy and the basis of creation of secular thinking in west. Thus, this French philosopher knows Iranian-Islamic mysticism a solution to protect the world against secularism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islam
  • Mysticism
  • Sufism
  • Henry Corbin
  • Allameh Tabataba'i

منابع فارسی

قرآن کریم.

شاهجویی، محمدامین.(1384). مقالات هانری کربن (مجموعه ای از مقالات به زبان فارسی): مذاهب شیعه و اسماعیلیه، زیر نظر شهرام پازوکی، تهران، انتشارات حقیقت.

شایگان، داریوش. (1371).آفاق تفکر معنوی در اسلام ایرانی، ترجمۀ باقر پرهام، تهران، آگاه.

استخری شیرازی، احسان الله علی. (1338).اصول تصوف، تهران، کانون معرفت.

کیائی نژاد، زین­الدین. (1389). سیر عرفان در اسلام، تهران، انتشارات اشراقی.

طباطبائی، علامه سید محمدحسین. (1387). شیعه: مجموعه مذاکرات با پروفسور هانری کربن، قم، موسسه بوستان.

مسعود، امید، (مرداد و شهریور 1377)، «قرآن . عرفان از نگاه علامه طباطبائی»، مجلۀ کیهان اندیشه، شمارۀ 79.

BONAUD, Christian. (1991). Le Soufisme al-tasawwuf et la spiritualité islamique, Paris : Maisonneuve Et Larose.

CHARNAY, Jean-Paul. (1981). L'Herne, Henry Corbin : Le Sûfî et le Fagih, (sous la dir. de Constantin Tacou et dirigé par Christian Jambet), Paris, L'Herne.

CORBIN, Henry. (2003). L’Imâm cache, Paris, L’Herne.

CORBIN, Henry. (1988). MOLLA SADRA SHIRAZI, LE LIVRE DES PENETRATIONS METAPHYSIQUES, Lagrasse. Verdier.

CORBIN, Henry. (1971). En Islam iranien, tome, I, III, Paris, Gallimard.

COULIANO, Ioan Petru. (1990). Gnoses dualistes d'Occident, Plon.

Dixel, Le. (2011). dictionnaire illustré, Le Robert, Paris, Nouvelle édition millésime.

SHAYEGAN, Darius. (1990). HENRY-CORBIN, La topographie spirituelle de l’Islam iranien, Paris, édition de la Différence.

ASSAYAG, Jackie. (1992). « Invulnérables au fer et au feu. Soufisme et fakirisme dans le sud de l'Inde », in : Revue de l'histoire des religions, tome 209, n°3.

FORNOVILLE, Th. Emm Aegerter. (1952). « Le Mysticisme », in : Revue Philosophique de Louvain, troisième série, tome 50, n°27.

JOLIVET, Jean. (1972). « H. Corbin. L'homme de lumière dans le soufisme iranien », in : Revue de l'histoire des religions, tome 182,n°2.

LORY, Pierre. (1993). « Conférence de M. Pierre Lory », in : École pratique des hautes études, Section des sciences religieuses, Annuaire, tome 102 1993-1994.

MÉNARD, Jacques E. (1968). « Les origines de la Gnose », in : Revue des Sciences Religieuses, tome 42, fascicule 1.

MÉNARD, Jacques E. (1965). « R. M. GRANT. La gnose et les origines chrétiennes », in : Revue de l'histoire des religions, tome 168, n°2.

MICHOT, Jean R. (1989). « Pensée arabo-islamique. Notes de lecture 1983-1988 », in : Revue Philosophique de Louvain, quatrième série, tome 87, n°74.

VAJDA, Georges. (1972). «H. Corbin. En Islam iranien. Aspects spirituels et philosophiques, I et II », in : Revue de l'histoire des religions, tome 182,n°1.

VAJDA, Georges. (1955). « Recherches récentes sur l'ésotérisme juif (1947-1953) », in : Revue de l'histoire des religions, tome 147, n°1.

WAELKENS, Robert, CAMELOT, Th. (1947). « Foi et Gnose, Introduction à l'étude de la connaissance mystique chez Clément d'Alexandrie », in : Revue Philosophique de Louvain, troisième série, tome 45, n°8.

منابع اینترنتی