.مؤلفه های ذهنی مؤثر در بروز کنش اجتماعی اخلاقی از دیدگاه علامه طباطبایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر آزاد

10.22054/tat.2020.48143.92

چکیده

اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ای ﮐـﻪ ﺧـﻮد ﻧﯿﺎﻓﺮﯾـﺪه اﻧـﺪ زاده ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ و ﺑـﺎز در درون ﺳـﺎﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﻬﺎدی ای ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺤـﺖ ﻓﺸـﺎر ﻣﺤـﺪودﯾﺖﻫـﺎ، آداب، رﺳـﻮم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﮥ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎزﻧﺪة "ﺧﻮد" ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾـﻦ ﻫﻤـﻪ "ﻣـﻦ" ﻫﻤﯿﺸـﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ازﭘﯿﺶﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ای ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ زﯾﺮا ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺻﻮرتﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و ﺗﺨﻠﻒﭘﺬﯾﺮﻧـﺪ و ﺗﻨﻬـﺎ ﻫﻨﮕـﺎﻣﯽ ﮐـﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ عمل کند ﺗﺤﻘـﻖ ﺧـﺎرﺟﯽ خواﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ؛ این واقعیت درمورد کنش اجتماعی اخلاقی انسان ها نیز مصداق دارد ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ اخلاقیات در جامعه ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖﻋﻤﻞ افراد ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ ﺻـﻮرت ﻣـﯽﮔﯿـﺮد.در این میان یکی از ﭘﺮﺳـﺶهای اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ چه مؤلفه های ذهنی، باعث بروز کنش اجتماعی اخلاقی افراد می شود؛ سئوالی که دراین مقاله تلاش شد به روش تحلیلی- استنتاجی و با بررسی دیدگاه علامه طباطبایی به آن پاسخ داده شود و آنچه که در پایان به عنوان مؤلفه های ذهنی مؤثر در بروز کنش اجتماعی اخلاقی، شناسایی و تبیین شد شامل این موارد است:

1-معرفت 2-نیاز 3-ادراک اعتباری 4-عاطفه 5-اراده 6-ایمان

طبق دیدگاه علامه، از بین این مؤلفه ها، ایمان عامل اصلی و تضمین کننده بروز کنش اجتماعی اخلاقی از سوی افراد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The subjective components affecting the Appearance of ethical social Action from the view point of Allameh Tabatabaei

نویسنده [English]

  • nasim kahirdeh
freelance researcher
چکیده [English]

Humans are born into social structures that are not self created and live within a social institutional set up that they themseltsves have not created and under the pressure of constraints , customs , and laws work . They all act as constituents of the “self “, but with all of them “me” it always responds to predetermined situations in a unique way because the rules governing society are subjective forms and infringements and only when individual acts upon them, they will Out of mind come true.
This is also true of human moral social action be cause the reproduction of morality in society is carried out only by the actions of individuals one of the fundamental question is ,what components lead to the development of ethical social action of individuals,To examine Allameh is view poit to respond to it and to identify and explain what was ultimately identified as effective objective components the Appearance of ethical social Action:
1.knowledge 2.need 3.credit perception 4.emotion 5.will 6.faith
According to Allameh, among these component, faith is the main factor that guarantees the Appearance of ethical social Action by individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Allameh Tabatabaei"
  • ethics "
  • "social action"
  • subjective"