علامه طباطبایی و فلسفه علوم انسانی: روایتی از یک "مواجهه – چالش"

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جامعه شناسی / دانشگاه ازاد اسامی تهران مرکزی - دانشکده علوم ارتباطات ومطالعات رسانه

10.22054/tat.2020.47770.91

چکیده

علم انسانی مدرن، آن گونه که فلسفه علم و فلسفه علوم انسانی راوی آن است،یا به قول ویکو فرهیخته رنسانسی ،نووم ساینزیا NOVUM SCIENZIA به دنبال کشف و شناخت نسبت انسان مدرن و جهان مدرن و فرهنگ مدرن و تاریخ مدرن و جامعه مدرن بود.پر واضح بود که دیگر وقت رفتن سنت و سنت گرایی یا امر پیشامدرن فرارسیده بود و این شامل همه متعلقات و ضمایم امر سنتی از دانشهای انسانی سنتی گرفته تا فلسفه والاهیات مسیحی وکلام کلیسایی می شد.
داستان علامه طباطبایی نیز، به عنوان سرحلقه آخرین فیسلوفان سنتی مسلمان درعصر شبه مدرن جهان اسلام و "خرده جهان شیعی" ،یعنی جهان یک اقلیت فرهنگی مذهبی پرشور از معارف مذهبی کلامی فلسفی دانشی که از توابع جهان اسلامی کلان است ،نیزازمنظر متنی در فرمت همین مساله جامعه شناختی و از منظر زمینه ای در بطن همین بافتار تاریخی سنتی دینی قابل روایت است.
این مقاله داستان مواجهه و چالش نماینده سنتی فلسفه اسلامی و دانش های اسلامی و معارف شیعی با فلسفه علمی و علم انسانی مدرن است و هم چنین روایتی است از امکان و ظرفیت های بالقوه یک فلسفه سنتی برای شکل دادن به یک شبه فلسفه علم انسانی ازنوع مقدماتی آن توسط علامه طباطبایی .
کلید واژه ها
علامه طباطبایی، شبه فلسفه علم انسانی، فلسفه علمی،علم انسانی مدرن، فلسفه اسلامی، دانش های اسلامی ، معارف شیعی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

allameh tabatabaie and philosophy of human sciences :a narrative on a confrontation- challenge

نویسنده [English]

  • seyyed mahmoud nejati hosseini
professor assistant in sociology Islamic azad university central Tehran branch faculty of communications sciences and media studies departement of culture and media
چکیده [English]

The main goal of Modern human sciences in order to philosophy of sciences as well as human sciences and the basic purpose of social sciences as Italian renaissance’s scholar in humanic philosophy giambatista vico proposed are exploration of modern human, history, society and culture .therefore, in order to this new epistemological and scientific logic, the pre-modern and traditional thought as well as knowledge must be went out of history, society and science. This reality must be true on all of things that belonging to traditional culture as like as humanic scholastic as well as ecclesiastical knowledge such as: Christian philosophy, theology and other episteme.it is the fascinate and tragedian historical narrative of socio-historico-cultural fate of the pre-modern thought and traditional humanic knowledge in Christian dominium at western geography .
But in history of ideas discipline this narrative history on confrontation between pre-modern religious as well as spiritual knowledge – in one side - and modern secular as well as positivistic and empirical human knowledge as humanic science form – in other side- in Islamic world has its main socio-historico-cultural story. This story in, order to my opinion that belonging to Iran must be beginning with a traditional religious and mysticisian clerical scholar –namely Mohammad Hussein Tabatabaie whose fame as well as profession in Islamic traditional philosophy and theology as well as Islamic sacred holy book QUREAN commentator.in this article ,I attempt to present a socio –philosophical narration of Tabatabaie confrontation-challenge toward modern humanic sciences and philosophy of sciences .

کلیدواژه‌ها [English]

  • philosophy of sciences
  • modern humanic sciences
  • Tabatabaie confrontation-challenge
  • isalmic philosophy