آینده و وراثت صلحا در قرآن با تاکید بر دیدگاه فخر رازی و علامه طباطبائی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

10.22054/tat.2019.40828.76

چکیده

قرآن کریم از واژه هایی صحبت می کند که حاکی از آینده امید وار کننده است. از ظاهر آیات می شود برداشت کرد که در آن آینده، وراثت صلحا، جانشینی مومنین صالح و بلاخره غلبه دین بر ادیان خواهد آمد. مقاله حاضر در این مورد نوشته شده است که نظر علامه طباطبائی از مفسران شیعه و فخررازی از مفسران معروف اهل سنت در مورد این مسئله چیست؟ براین اساس برای تبیین مسئله از نظر علامه طباطبائی و فخر رازی به روش کتابخانه ای و مراجعه به تفسیر خودشان و با شیوه توصیفی تحلیلی، موضوع مورد بررسی قرار گرفت. حاصل بررسی این که، غلبه اسلام بر ادیان و وراثت و استخلاف از دید المیزان در زمان ظهور حضرت مهدی (عج) می باشد اما نظر مفسران اهل سنت ، با وجود روایات معتبر فریقین و تخصیص آن ها غلبه دین بر ادیان را برزمان حضرت مهدی(عج)، پراکنده است و این مفسران آیات را مرتبط ندانسته و مفهومی روشن به ویژه در مورد غلبه دین ارائه ننموده اند. از میان مفسران اهل سنت نظر فخر رازی بر این است که مراد از وراثت و اسخلاف متقیان در بهشت است و عده ای از مفسران اهل سنت استخلاف را به خلافت سه خلیفه اول بعد از پیامبر (ص) تطبیق نموده اند که فخر رازی از آنان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Future and Inheritance of righteous men in the Qur'an, with an emphasis on Fakhr Razi's and Allameh Tabatabai's Perspectives

نویسنده [English]

  • mohammad sedghi alanagh
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده [English]

The Holy Qur'an speaks of words that represent the hopeful future. From the appearance of the verses it can be considered that in the future, the inheritance of righteous men, the succession of the righteous believers, and finally the overcoming of religion on other religions will come. The present article is about what is Alame Tabataba'i's opinion as a Shiite commentators and Fakhr Razi’s opinion as a Sunni commentators on this issue? Accordingly, the subject was studied to explain the issue in terms of Allameh Tabataba'i and Fakhr Razi in a library approach and referring to their own interpretation and descriptive-analytic method. The result of this study is that the overcoming of Islam over religions, inheritance and caliphation in al-Mizan is at the time of the advent of Imam Mahdi (AJ) , but opinion of the Sunnis commentators, despite the valid narratives Farighein and their assignment,on the overcoming of religion over other religion at the time of Imam Mahdi (AJ) is dispersed and these commentators did not relate the verses and did not provide a clear concept of overcoming religion in particular. Among the Sunni commentators, the comment of Fakhr Razi is that inheritance and caliphate of righteous men is in paradise and some Sunni commentators have adapted caliphate of the first three caliphs after the Prophet (peace be upon him), which Fakhr Razi is a one of them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islam
  • righteous men
  • remarks
  • caliphation
  • Mahdi (AJ)