تعداد مشاهده مقاله

20,464

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

3,741

نسبت مشاهده بر مقاله

378.96

نسبت دریافت فایل بر مقاله

69.28

تعداد مقالات ارسال شده

127

تعداد مقالات رد شده

33

درصد عدم پذیرش

26

تعداد مقالات پذیرفته شده

56

درصد پذیرش

44

نویسندگان گرامی

بارگذاری چکیده انگلیسی مقاله الزامی است. مقالات بدون چکیده انگلیسی مطلقا بررسی نخواهند شد. شماره تماس:02148393717

شماره جاری: دوره 5، شماره 9، مهر 1397، صفحه 168-7