تعداد مشاهده مقاله

37,279

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

7,089

نسبت مشاهده بر مقاله

690.35

نسبت دریافت فایل بر مقاله

131.28

تعداد مقالات ارسال شده

137

تعداد مقالات رد شده

33

درصد عدم پذیرش

24

تعداد مقالات پذیرفته شده

56

درصد پذیرش

41

نویسندگان گرامی

بارگذاری چکیده انگلیسی مقاله الزامی است. مقالات بدون چکیده انگلیسی مطلقا بررسی نخواهند شد. شماره تماس:02148393717

شماره جاری: دوره 5، شماره 9، مهر 1397، صفحه 168-7