تعداد مشاهده مقاله

25,875

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

4,429

نسبت مشاهده بر مقاله

479.17

نسبت دریافت فایل بر مقاله

82.02

تعداد مقالات ارسال شده

132

تعداد مقالات رد شده

33

درصد عدم پذیرش

25

تعداد مقالات پذیرفته شده

56

درصد پذیرش

42

نویسندگان گرامی

بارگذاری چکیده انگلیسی مقاله الزامی است. مقالات بدون چکیده انگلیسی مطلقا بررسی نخواهند شد. شماره تماس:02148393717

شماره جاری: دوره 5، شماره 9، مهر 1397، صفحه 168-7