نمایه نویسندگان

آ

 • آلبوغبیش، فاطمه بررسی تطبیقی پاسخ‌های علاّمه طباطبائی، فخر رازی و زمخشری به شبهات انکار معاد جسمانی [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 19-52]
 • آلبوغبیش، فاطمه بررسی تطبیقی پاسخهای علامه طباطبائی ، فخر رازی و زمخشری به شبهات معاد جسمانی [(مقالات آماده انتشار)]

ا

 • اثنی عشری، فاطمه چرایی تفاوت آیات تحدی از دیدگاه علامه طباطبائی در المیزان [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 7-24]
 • اثنی عشری، فاطمه چرایی تفاوت آیات تحدی از دیدگاه علامه طباطبایی در المیزان [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدی، مجمد نبی معانی تقدیم وتاخیر ساختارهای متشابه قرآن با تکیه بر تفاسیر مجمع البیان، المیزان ونمونه [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدی، محمد نبی معانی تقدیم و تأخیر ساختارهای متشابه قرآن با تکیه بر تفاسیر مجمع‌البیان، المیزان و نمونه [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 139-160]
 • اخوان، مهدی تحلیل و بررسی کتاب حیات پس از ایمان اثر فیلیپ کیچر (گزارشِ آلوین پلنتینگا؛ نقد و بررسی از دیدگاه علاّمه طباطبائی(ره)) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 99-116]
 • اخوان، مهدی تحلیل وبررسی کتاب« حیات پس از ایمان » اثر فلیپ کیچر گزارش :الوین پلنتینگا -نقد وبررسی از دید گاه علامه طباطبایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ارفع، فاطمه السادات بررسی تطبیقی دیدگاه زمخشری و علامه طباطبایی در فهم استفهامات قرآنی [دوره 4، شماره 7، 1396، صفحه 119-138]
 • اشرفی، عباس روابط خانوادگی از منظر تفسیر المیزان [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 51-70]
 • اله بداشتی، علی معاد جسمانی از دیدگاه علاّمه طباطبائی(ره) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 61-73]
 • امانی، رضا معانی تقدیم و تأخیر ساختارهای متشابه قرآن با تکیه بر تفاسیر مجمع‌البیان، المیزان و نمونه [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 139-160]
 • امانی، رضا معانی تقدیم وتاخیر ساختارهای متشابه قرآن با تکیه بر تفاسیر مجمع البیان، المیزان ونمونه [(مقالات آماده انتشار)]
 • امانی، میثم تحلیل غایت افعال انسانی از منظر علامه طباطبائی [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 25-46]
 • امانی، میثم تحلیل غایتِ افعال انسانی از منظر علامه طباطبایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • امن نژاد، حمید بررسی تطبیقی خداشناسی رنه دکارت و علامه طباطبائی [دوره 4، شماره 6، 1396، صفحه 29-52]
 • امن نژاد، حمید بررسی تطبیقی براهین خداشناسی رنه دکارت و علامه طباطبایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • امن نژاد، حمید بررسی تطبیقی خداشناسی رنه دکارت و علامه طباطبایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • انواری، سعید نگرش فلسفی علامه طباطبائی(ره) و استاد مطهری به دو قانون فیزیکی (قانون اول نیوتن و قانون بقای ماده و انرژی) [دوره 3، شماره 5، 1395]
 • انواری، سعید نگرش فلسفی علامة طباطبائی و استاد مطهری به دو قانون فیزیکی (قانون اول نیوتن و قانون بقای ماده و انرژی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اویسی، کامران بازپژوهی حجیت روایات تفسیری با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبائی [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 85-102]
 • اویسی، کامران بررسی شفاعت برزخی در قرآن، روایات و اندیشۀ تفسیری علامه طباطبائی(ره) [دوره 5، شماره 8، 1397، صفحه 52-33]
 • اویسی، کامران بازپژوهی حجیت روایات تفسیری با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبائی [(مقالات آماده انتشار)]

ب

 • بیابان پور، مجتبی بررسی مفهوم سبع سموات در قرآن با تأکید بر آراء علامه طباطبائی و شیخ طنطاوی [دوره 4، شماره 6، 1396، صفحه 53-80]
 • بیابان پور، مجتبی بررسی مفهوم سبع سموات در قرآن با تأکید بر آراء علامه طباطبایی و شیخ طنطاوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بروجردی علوی، مهدخت روابط خانوادگی از منظر تفسیر المیزان [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 51-70]
 • برومند پور، انسیه مقایسۀ تحلیلی روش علامه طباطبائی با مفسران روایی در تعامل با روایات تفسیری (بررسی موردی محکم و متشابه ذیل آیۀ ۷ سورۀ آل عمران) [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 27-54]
 • برومند پور، انسیه مقایسه تحلیلی آرای مفسران روایی با علامه طباطبایی پیرامون محکم و متشابه ( با تکیه برآیه ۷ سوره آل عمران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • بشارتی، زهرا تحلیلی بر حجاب و عفاف از منظر قرآن با تکیه بر مصلحت در نظریۀ ادراکات اعتباری علامه طباطبائی [دوره 4، شماره 6، 1396، صفحه 81-99]
 • بشارتی، زهرا تحلیلی بر حجاب و عفاف از منظر قرآن با تکیه بر مصلحت در نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بصیری، حمیدرضا جایگاه اصل علیت در اندیشه اسلامی(با تاکید بر آراء علامه طباطبائی) [دوره 4، شماره 7، 1396، صفحه 27-44]
 • بیگی، مجید تحلیل و بررسی مبانی مشروعیت و ماهیت، حکم حکومتی از منظر علّامه طباطبائی (ره) [دوره 5، شماره 8، 1397، صفحه 78-51]

پ

 • پریز، قادر اشارات نحوی در المیزان علامه طباطبائی(ره) [دوره 4، شماره 7، 1396، صفحه 7-26]
 • پیرهادی، علی دیدگاه متفاوت علامه طباطبائی(ره) در تحلیل ورود همگانی به جهنم و تعارض آن با رحمت عام الهی [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 69-84]
 • پرویزی، مریم اخلاق از منظر علامه طباطبائی(ره) و توماس آکویناس [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 73-96]

ت

 • تیموری، شهناز سنت‌های الهی در باب ظهور و سقوط تمدن‌ها از نظر علامه طباطبائی [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 7-41]

ج

 • جعفری، عبداله حقیقت تأویل در قرآن از منظر علاّمه طباطبائی(ره) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 33-50]
 • جعفری ولنی، علی اصغر استاد مطهّری و ادراکات اعتباری علاّمه طباطبائی(ره) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 73-98]
 • جلیلیان، سعید علاّمه طباطبائی(ره) و تفسیر البیان فی الموافقة بین الحدیث والقرآن [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 53-84]
 • جلیلیان، سعید علامه طباطبایی (ره) و تفسیر البیان فی الموافقة بین الحدیث و القرآن [(مقالات آماده انتشار)]

ح

 • حاجی خانی، علی مقایسۀ تحلیلی روش علامه طباطبائی با مفسران روایی در تعامل با روایات تفسیری (بررسی موردی محکم و متشابه ذیل آیۀ ۷ سورۀ آل عمران) [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 27-54]
 • حاجی خانی، علی مقایسه تحلیلی آرای مفسران روایی با علامه طباطبایی پیرامون محکم و متشابه ( با تکیه برآیه ۷ سوره آل عمران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حبیبی، محسن مقایسة نظرات ملاصدرا، علامه طباطبایی و آیت‌الله جوادی آملی دربارة عالم ذر [دوره 4، شماره 7، 1396، صفحه 93-118]
 • حبیبی، محسن سنت‌های الهی در باب ظهور و سقوط تمدن‌ها از نظر علامه طباطبائی [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 7-41]
 • حجتی، محمد باقر بررسی تطبیقی دیدگاه فخر رازی و علاّمه طباطبائی دربارة صفات خبری [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 7-30]
 • حیدری، احمد علی بررسی تطبیقی پاسخ‌های علاّمه طباطبائی، فخر رازی و زمخشری به شبهات انکار معاد جسمانی [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 19-52]
 • حسن زاده، صالح حقیقت تأویل در قرآن از منظر علاّمه طباطبائی(ره) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 33-50]
 • حسن زاده، صالح دیدگاه متفاوت علامه طباطبائی(ره) در تحلیل ورود همگانی به جهنم و تعارض آن با رحمت عام الهی [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 69-84]
 • حسن زاده، صالح تحلیل و بررسی مبانی مشروعیت و ماهیت، حکم حکومتی از منظر علّامه طباطبائی (ره) [دوره 5، شماره 8، 1397، صفحه 78-51]
 • حسن زاده، صالح بررسی آیه مشکل 71 سوره مریم: و ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ازدیدگاه علامه طباطبایی(ره) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسن زاده، صالح دیدگاه متفاوت علامه طباطبایی(ره) در تحلیل ورود همگانی به جهنم و تعارض آن با رحمت عام الهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی میرصفی، فاطمه گرایش اجتماعی در المیزان فی تفسیر القرآن [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 131-145]
 • حکیم زاده خرد، سیدعباس بررسی میان رأی ملاصدرا و علامه طباطبائی (ره) در عالم ذر [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 147-168]

خ

 • خادمی، حمیدرضا بررسی تفسیر ابعاد دعا در المیزان [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 121-138]
 • خادمی، حمید رضا نظام مندی دعا در تفسیر المیزان [(مقالات آماده انتشار)]
 • خاری آرانی، مجید بررسی مفهوم سبع سموات در قرآن با تأکید بر آراء علامه طباطبائی و شیخ طنطاوی [دوره 4، شماره 6، 1396، صفحه 53-80]
 • خاری آرانی، مجید بررسی مفهوم سبع سموات در قرآن با تأکید بر آراء علامه طباطبایی و شیخ طنطاوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خاکپور، حسین چرایی تفاوت آیات تحدی از دیدگاه علامه طباطبائی در المیزان [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 7-24]
 • خاکپور، حسین چرایی تفاوت آیات تحدی از دیدگاه علامه طباطبایی در المیزان [(مقالات آماده انتشار)]
 • خزائی، مرضیه آثار تفکر علامه طباطبائی در اسلام‌شناسی هانری کربن [دوره 4، شماره 6، 1396، صفحه 101-123]
 • خزائی، مرضیه آثار نگرش علامه طباطبایی در اسلام شناسی هانری کربن در خصوص عرفان و تصوف [(مقالات آماده انتشار)]

د

 • دشتی، مهدی علامه طباطبائی و نحوة بهره‌گیری از اشعار عربی در تفسیر المیزان [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 103-126]
 • دشتی، مهدی علامه طباطبایی و نحوه بهره گیری از اشعار عربی در تفسیرالمیزان [(مقالات آماده انتشار)]

ر

 • رزمیان، راضیه روابط خانوادگی از منظر تفسیر المیزان [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 51-70]
 • رستگار، مریم دیدگاه متفاوت علامه طباطبائی(ره) در تحلیل ورود همگانی به جهنم و تعارض آن با رحمت عام الهی [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 69-84]
 • رستمی، ابراهیم رویکرد علّامه طباطبائی (ره) به ادلّة مُثُل افلاطونی در فلسفة صدرایی [دوره 5، شماره 8، 1397، صفحه 120-103]
 • رشیدی، شیرین انسان از آغاز تا انجام بازنگاهی به بنیان‌های انسان‌شناختی تربیت اسلامی در اندیشه علامه طباطبائی (ره) [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 43-71]
 • رضایی راد، محمدرضا معاد جسمانی از دیدگاه علامه طباطبایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضایی راد، محمدرضا معاد جسمانی از نظر علامه طباطبایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضایی راد، محمد رضا معاد جسمانی از دیدگاه علاّمه طباطبائی(ره) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 61-73]
 • روحی برندق، کاوس بازخوانی قرآنی- عرفانی گناه ناکرده آدم (ع)؛ دیدگاهی نو در سازگاری دیدگاه صدر المتالهین و علامه طباطبایی [دوره 5، شماره 8، 1397، صفحه 30-7]
 • روحی برندق، کاوس ازدواج دختر حضرت لوط (ع) با مشرکان؛ با تاکید بر دیدگاه علامه طباطبایى [(مقالات آماده انتشار)]
 • روحی برندق، کاووس ازدواج دختر حضرت لوط(ع) با مشرکان؛ با تأکید بر دیدگاه علاّمه طباطبائی [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 7-18]

ز

 • زارعی، اذر عرضة روایات بر آیات قرآن از نظر علامه طباطبایی در تفسیر المیزان [دوره 4، شماره 7، 1396، صفحه 73-97]

س

 • ساجدی، اکبر شاخصه‌های آزاداندیشی علامه طباطبائی با تأکید بر تفسیر المیزان [دوره 4، شماره 6، 1396، صفحه 7-28]
 • ساجدی، اکبر نقد آزاداندیشانه در سیره عملی علامه طباطبایی با تاکید بر مقدمه تفسیر المیزان [(مقالات آماده انتشار)]
 • سازجینی، مرتضی نحوست ایّام از منظر قرآن، روایات و عقل؛ با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبائی (ره) [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 55-76]
 • سازجینی، مرتضی نحوست ایّام از منظر قرآن، روایات و عقل؛ با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سروری مجد، علی نقش جامعه‌ساز «هدایت به امر» امام در تفسیر المیزان [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 71-90]

ش

 • شاه محمدی، فاطمه اخلاق حرفه‌ای پژوهی، مطالعۀ موردی سیرۀ علمی علامه طباطبایی(ره) [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 77-104]
 • شاه محمدی، فاطمه اخلاق حرفه‌ای پژوهی، مطالعه موردی سیره‌ علمی علامه طباطبایی(ره) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیرافکن، محمد حسین نحوست ایّام از منظر قرآن، روایات و عقل؛ با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیر افکن، محمد حسین نحوست ایّام از منظر قرآن، روایات و عقل؛ با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبائی (ره) [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 55-76]
 • شعبانپور، محمد جستاری در آراء کلامی‌ علاّمه طباطبائی(ره)در تفسیر المیزان [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 91-112]
 • شعبانپور، محمد انتساب هدایت و اضلال به خدا در قرآن از دیدگاه علاّمه طباطبائی و فخر رازی [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 99-120]
 • شعبانپور، محمد تحلیلی بر حجاب و عفاف از منظر قرآن با تکیه بر مصلحت در نظریۀ ادراکات اعتباری علامه طباطبائی [دوره 4، شماره 6، 1396، صفحه 81-99]
 • شعبانپور، محمد بررسی تطبیقی دیدگاه فخر رازی و علامه طباطبایی درباره صفات خبری در قرآن کریم [(مقالات آماده انتشار)]
 • شعبانپور، محمد تحلیلی بر حجاب و عفاف از منظر قرآن با تکیه بر مصلحت در نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شعبان پور، محمد بررسی تطبیقی پاسخهای علامه طباطبائی ، فخر رازی و زمخشری به شبهات معاد جسمانی [(مقالات آماده انتشار)]

ص

 • صدقی آلانق، محمد آینده و وراثت صلحا در قرآن با تأکید بر دیدگاه فخر رازی و علّامه طباطبائی (ره) [دوره 5، شماره 8، 1397، صفحه 101-81]
 • صدقی آلانق، محمد علامه وآینده جهان با حاکمیت اسلام [(مقالات آماده انتشار)]
 • صدقی آلانق، محمد علامه و آینده جهان باحاکمیت اسلام [(مقالات آماده انتشار)]
 • صدقی الانق، محمد علامه طباطبائی (ره) و آیندۀ جهان با حاکمیت اسلام [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 105-128]
 • صولتی، یحیی علاّمه طباطبائی: معرفت‌شناسی مبناگرا [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 85-98]
 • صولتی، یحیی علامه طباطبائی: معرفت شناسی مبناگرا [(مقالات آماده انتشار)]
 • صولتی، یحیی «علّامه طباطبائی: معرفت‌شناسی مبناگرا» [(مقالات آماده انتشار)]

ط

ع

 • عاشوری کیسمی، محمد علی اخلاق از منظر علامه طباطبائی(ره) و توماس آکویناس [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 73-96]
 • عباسی، صادق مقایسۀ تحلیلی روش علامه طباطبائی با مفسران روایی در تعامل با روایات تفسیری (بررسی موردی محکم و متشابه ذیل آیۀ ۷ سورۀ آل عمران) [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 27-54]
 • عباسی، صادق مقایسه تحلیلی آرای مفسران روایی با علامه طباطبایی پیرامون محکم و متشابه ( با تکیه برآیه ۷ سوره آل عمران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • عباس زاده مهنه، سعید واکاوی فلسفه حدود با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبائی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عباس‌زاده مهنه، سعید واکاوی فلسفة حدود با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبائی [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 47-68]
 • عبدالله نژاد، محمدرضا پیوند شکاکیت و متافیزیک در فلسفه کانت و علامه طباطبایی [دوره 4، شماره 7، 1396، صفحه 445-72]
 • عزیزی، امیر واکاوی فلسفة حدود با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبائی [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 47-68]
 • عزیزی، امیر واکاوی فلسفه حدود با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبائی [(مقالات آماده انتشار)]
 • علیانسب، سیدضیاءالدین اخلاق حرفه‌ای پژوهی، مطالعۀ موردی سیرۀ علمی علامه طباطبایی(ره) [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 77-104]
 • علیانسب، سیدضیاءالدین اخلاق حرفه‌ای پژوهی، مطالعه موردی سیره‌ علمی علامه طباطبایی(ره) [(مقالات آماده انتشار)]
 • علوی مهر، حسین نحوست ایّام از منظر قرآن، روایات و عقل؛ با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبائی (ره) [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 55-76]
 • علوی مهر، حسین نحوست ایّام از منظر قرآن، روایات و عقل؛ با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبایی [(مقالات آماده انتشار)]

غ

 • غفاری، حسین بررسی میان رأی ملاصدرا و علامه طباطبائی (ره) در عالم ذر [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 147-168]
 • غلامی، حامد سُنَن اجتماعی در قرآن از منظر علاّمه طباطبائی و سیّد قطب [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 117-148]
 • غلامی، حامد سنن اجتماعی در قرآن از منظر علامه طباطبایی و سید قطب [(مقالات آماده انتشار)]

ف

 • فرزند وحی، جمال سُنَن اجتماعی در قرآن از منظر علاّمه طباطبائی و سیّد قطب [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 117-148]
 • فرزنوحی، جمال سنن اجتماعی در قرآن از منظر علامه طباطبایی و سید قطب [(مقالات آماده انتشار)]

ق

 • قدیری جاوید، لیلا بررسی دیدگاه علامه طباطبایی(ره)دربارۀ معرفت نفس و رابطۀ آن با تهذیب و اخلاق [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 129-150]
 • قدیری جاوید، لیلا بررسی دیدگاه علامه طباطبایی(ره) درباره معرفت نفس و رابطه آن با تهذیب و اخلاق [(مقالات آماده انتشار)]

ک

 • کاهیرده، نسیم مؤلفه‌های ذهنی مؤثر در بروز کنش اجتماعی اخلاقی از دیدگاه علّامه طباطبائی (ره) [دوره 5، شماره 8، 1397، صفحه 151-121]
 • کربلایی پازکی، علی امربه معروف ونهی ازمنکرازمنظرتفاسیرالمیزان، مفاتیح الغیب و کشاف [دوره 4، شماره 6، 1396، صفحه 125-148]
 • کربلایی پازکی، علی تحلیل وبررسی کتاب« حیات پس از ایمان » اثر فلیپ کیچر گزارش :الوین پلنتینگا -نقد وبررسی از دید گاه علامه طباطبایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کربلایی پازوکی، علی تحلیل و بررسی کتاب حیات پس از ایمان اثر فیلیپ کیچر (گزارشِ آلوین پلنتینگا؛ نقد و بررسی از دیدگاه علاّمه طباطبائی(ره)) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 99-116]
 • کلبادی نژاد، علیرضا بررسی دیدگاه علامه طباطبایی(ره)دربارۀ معرفت نفس و رابطۀ آن با تهذیب و اخلاق [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 129-150]
 • کلبادی نژاد، علیرضا بررسی دیدگاه علامه طباطبایی(ره) درباره معرفت نفس و رابطه آن با تهذیب و اخلاق [(مقالات آماده انتشار)]

گ

 • گلی، مهرناز عرضة روایات بر آیات قرآن از نظر علامه طباطبایی در تفسیر المیزان [دوره 4، شماره 7، 1396، صفحه 73-97]

م

 • محرمی، فاطمه امربه معروف ونهی ازمنکرازمنظرتفاسیرالمیزان، مفاتیح الغیب و کشاف [دوره 4، شماره 6، 1396، صفحه 125-148]
 • محرمی، فاطمه امربه معروف ونهی ازمنکرازمنظر تفاسیرالمیزان،مفاتیح الغیب و کشاف [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدی، عباس سُنَن اجتماعی در قرآن از منظر علاّمه طباطبائی و سیّد قطب [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 117-148]
 • محمدی، عباس سنن اجتماعی در قرآن از منظر علامه طباطبایی و سید قطب [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدی آشنانی، علی بررسی تطبیقی دیدگاه زمخشری و علامه طباطبایی در فهم استفهامات قرآنی [دوره 4، شماره 7، 1396، صفحه 119-138]
 • محمدزاده قبادلو، علیرضا پیوند شکاکیت و متافیزیک در فلسفه کانت و علامه طباطبایی [دوره 4، شماره 7، 1396، صفحه 445-72]
 • محمد علی نژاد عمران، روح الله بررسی شفاعت برزخی در قرآن، روایات و اندیشۀ تفسیری علامه طباطبائی(ره) [دوره 5، شماره 8، 1397، صفحه 52-33]
 • محمد علی نژاد عمران، روح الله بازپژوهی حجیت روایات تفسیری با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبائی [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمد علی‌نژاد عمران، روح الله بازپژوهی حجیت روایات تفسیری با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبائی [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 85-102]
 • میرزایی، رضا مقایسه و بررسی علم خداوند متعال به مخلوقات از منظر علامه طباطبائی و فخر رازی (با تأکید بر آیه 59 سوره انعام) [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 125-145]
 • مرزبان، معصومه تحلیل تطبیقی دیدگاه علاّمه طباطبائی و فخر رازی دربارة تکلّم الهی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 31-60]
 • مرزبان، معصومه تحلیل تطبیقی دیدگاه علامه طباطبایی و فخر رازی درباره تکلم الهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مرزبانی، مصیب معانی تقدیم و تأخیر ساختارهای متشابه قرآن با تکیه بر تفاسیر مجمع‌البیان، المیزان و نمونه [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 139-160]
 • مرزبانی، مصیب معانی تقدیم وتاخیر ساختارهای متشابه قرآن با تکیه بر تفاسیر مجمع البیان، المیزان ونمونه [(مقالات آماده انتشار)]
 • مشکی، محمد حسن مقایسة نظرات ملاصدرا، علامه طباطبایی و آیت‌الله جوادی آملی دربارة عالم ذر [دوره 4، شماره 7، 1396، صفحه 93-118]
 • مطهری الهامی، مجتبی نگاهی به عرفان و ولایت از منظر علاّمه طباطبائی(ره) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 149-168]
 • مناقبی، حمیدرضا بررسی تطبیقی دیدگاه فخر رازی و علاّمه طباطبائی دربارة صفات خبری [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 7-30]
 • مناقبی، حمیدرضا بررسی تطبیقی دیدگاه فخر رازی و علامه طباطبایی درباره صفات خبری در قرآن کریم [(مقالات آماده انتشار)]
 • منفرد، مهدی تبیین مسألة علم و بازگشت علم حصولی به علم حضوری در تفکّر علاّمه طباطبائی(ره) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 113-130]
 • منفرد، مهدی بررسی تطبیقی خداشناسی رنه دکارت و علامه طباطبائی [دوره 4، شماره 6، 1396، صفحه 29-52]
 • منفرد، مهدی بررسی تطبیقی خداشناسی رنه دکارت و علامه طباطبایی [(مقالات آماده انتشار)]

ن

 • نجاتی حسینی، سید محمود علامه طباطبایی و فلسفه علوم انسانی: روایتی از یک "مواجهه – چالش" [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 97-124]
 • نصری، عبداله تحلیل تطبیقی دیدگاه علاّمه طباطبائی و فخر رازی دربارة تکلّم الهی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 31-60]
 • نظامی زاده، مهرکان آثار تفکر علامه طباطبائی در اسلام‌شناسی هانری کربن [دوره 4، شماره 6، 1396، صفحه 101-123]
 • نیلساز، نصرت علاّمه طباطبائی(ره) و تفسیر البیان فی الموافقة بین الحدیث والقرآن [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 53-84]
 • نیلساز، نصرت علامه طباطبایی (ره) و تفسیر البیان فی الموافقة بین الحدیث و القرآن [(مقالات آماده انتشار)]
 • نمازی فر، حسین واکاوی فلسفة حدود با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبائی [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 47-68]
 • نمازی فر، حسین واکاوی فلسفه حدود با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبائی [(مقالات آماده انتشار)]

و

 • ولدخانی، محمد مهدی تحلیلی بر حجاب و عفاف از منظر قرآن با تکیه بر مصلحت در نظریۀ ادراکات اعتباری علامه طباطبائی [دوره 4، شماره 6، 1396، صفحه 81-99]
 • ولدخانی، محمد مهدی تحلیلی بر حجاب و عفاف از منظر قرآن با تکیه بر مصلحت در نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی [(مقالات آماده انتشار)]

ه

ی

 • یزدان مدد، طیبه انتساب هدایت و اضلال به خدا در قرآن از دیدگاه علاّمه طباطبائی و فخر رازی [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 99-120]
 • یزدان مدد، طیبه بررسی تطبیقی دیدگاه علامه طباطبایی و فخررازی درباره چگونگی انتساب هدایت و اضلال به باری تعالی در قرآن کریم [(مقالات آماده انتشار)]
login