تعداد مقالات: 92

1. بررسی تطبیقی دیدگاه فخر رازی و علاّمه طباطبائی دربارة صفات خبری

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 7-30

محمد باقر حجتی؛ حمیدرضا مناقبی


3. چرایی تفاوت آیات تحدی از دیدگاه علامه طباطبائی در المیزان

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-24

10.22054/tat.2016.7952

حسین خاکپور؛ فاطمه اثنی عشری


5. سنت‌های الهی در باب ظهور و سقوط تمدن‌ها از نظر علامه طباطبائی

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1397، صفحه 7-41

10.22054/tat.2020.37721.70

محسن حبیبی؛ شهناز تیموری


11. بررسی تطبیقی خداشناسی رنه دکارت و علامه طباطبائی

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1396، صفحه 29-52

10.22054/tat.2017.9016

مهدی منفرد؛ حمید امن نژاد


12. تحلیل تطبیقی دیدگاه علاّمه طباطبائی و فخر رازی دربارة تکلّم الهی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 31-60

عبداله نصری؛ معصومه مرزبان


13. حقیقت تأویل در قرآن از منظر علاّمه طباطبائی(ره)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 33-50

صالح حسن زاده؛ عبداله جعفری


15. بررسی شفاعت برزخی در قرآن، روایات و اندیشۀ تفسیری علامه طباطبائی(ره)

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1397، صفحه 52-33

10.22054/tat.2020.47785.88

روح الله محمد علی نژاد عمران؛ کامران اویسی


16. واکاوی فلسفة حدود با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبائی

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1395، صفحه 47-68

10.22054/tat.2016.7954

حسین نمازی فر؛ سعید عباس‌زاده مهنه؛ امیر عزیزی


17. روابط خانوادگی از منظر تفسیر المیزان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 51-70

مهدخت بروجردی علوی؛ عباس اشرفی؛ راضیه رزمیان


18. علاّمه طباطبائی(ره) و تفسیر البیان فی الموافقة بین الحدیث والقرآن

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1394، صفحه 53-84

نصرت نیلساز؛ سعید جلیلیان


19. بررسی مفهوم سبع سموات در قرآن با تأکید بر آراء علامه طباطبائی و شیخ طنطاوی

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1396، صفحه 53-80

10.22054/tat.2017.9017

مجتبی بیابان پور؛ مجید خاری آرانی


20. نحوست ایّام از منظر قرآن، روایات و عقل؛ با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبائی (ره)

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1395، صفحه 55-76

10.22054/tat.2017.8046

مرتضی سازجینی؛ حسین علوی مهر؛ محمد حسین شیر افکن


21. معاد جسمانی از دیدگاه علاّمه طباطبائی(ره)

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 61-73

علی اله بداشتی؛ محمد رضا رضایی راد


22. اخلاق از منظر علامه طباطبائی(ره) و توماس آکویناس

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1397، صفحه 73-96

10.22054/tat.2020.48690.93

محمد علی عاشوری کیسمی؛ مریم پرویزی


24. نقش جامعه‌ساز «هدایت به امر» امام در تفسیر المیزان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 71-90

علی سروری مجد


25. استاد مطهّری و ادراکات اعتباری علاّمه طباطبائی(ره)

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 73-98

علی اصغر جعفری ولنی