کلیدواژه‌ها = تصدیقات بدیهی
علامه طباطبائی: معرفت شناسی مبناگرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.22054/tat.2021.12913

یحیی صولتی


«علّامه طباطبائی: معرفت‌شناسی مبناگرا»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.22054/tat.2021.12914

یحیی صولتی