کلیدواژه‌ها = معقولات اولی وثانی
تعداد مقالات: 1
1. استاد مطهّری و ادراکات اعتباری علاّمه طباطبائی(ره)

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 73-98

علی اصغر جعفری ولنی