کلیدواژه‌ها = معقولات اولی وثانی
استاد مطهّری و ادراکات اعتباری علاّمه طباطبائی(ره)

دوره 2، شماره 2، فروردین 1394، صفحه 73-98

علی اصغر جعفری ولنی